تحقیق درباره مطالعه موردی

تحقیق درباره مطالعه موردی

چکیده: رويكرد مطالعه موردي يكي از متداول ترين استراتژي هاي تحقيق كيفي محسوب مي شود. اين رويكرد يك روش يا شيوه نيست بلكه نوعي استراتژي پژوهشي است. درون اين استراتحقیق درباره مطالعه موردی|458488|golden|تحقیق درباره مطالعه موردی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق درباره مطالعه موردی می باشد.

چکیده:

رويكرد مطالعه موردي يكي از متداول‏ترين استراتژي‏هاي تحقيق كيفي محسوب مي‏شود. اين رويكرد يك روش يا شيوه نيست بلكه نوعي استراتژي پژوهشي است. درون اين استراتژي روشها و شيوه‏هاي متعددي مورد استفاده قرار مي‏گيرند. ممكن است اين روش‏ها كمي، كيفي و يا تركيبي از هردو روش باشند. مطالعه موردي اگرچه غالباً بر فنون و شيوه‏هاي كيفي استوار است ولي نمي‏تواند صرفاً از طريق فنون پژوهش كيفي تعريف شود بلكه بايستي در قالب جهت‏گيري نظري آن تعريف شود در اين استراتژي تاكيد بر جدايي بستر از موضوع پژوهشي نيست بلكه تاكيد بر ديدن موضوع در بستر پژوهش است. بيشتر تحقيقات موردي به علت فرصت بررسي باز، قادر به استخراج روش‏هاي استقرايي پژوهش مي‏شوند كه هدف آن تئوري سازي و ايجاد فرضيه و نه صرفاً آزمون آنها است.

فهرست:

چکیده

انواع تحقیقات بر اساس روش گردآوری داده ها

روش تحقیق موردی چیست؟

سابقه تاریخی

زمینه‌های مورد بررسی در مطالعات موردی

شرایط استفاده از روش تحقیق موردی

خصوصیات اصلی مطالعه موردي

اهمیت مطالعه موردي

نکات مثبت مطالعه موردی

جهات منفی مطالعه موردی

چهار كاربرد متفاوت تحقيقات موردي

مراحل انجام تحقیق موردی

نقش تئوری در تحقیق موردی چیست؟

تحقیقات موردی علی: تئوری‌های عاملی

تحقیقات مورد علی: تئوری‌های تبیینی

تحقیقات موردی توصیفی

فنون و شیوه‌ها

اجزاي تشكيل دهنده طرح تحقيق از ديدگاه تحقيق مورديتهيه گزارش تحقيق مورديانواع گزارش‌هاي تحقيق موردي

تئوری سازی از مطالعات موردی

نتیجه گیری

منابع

تعداد صفحات: ۱۹

فرمت: word