دانلود چارچوب و مبانی نظری تعارض های بین فردی و شیوه های حل آن با فرمت word

مبانی نظری تعارض,ادبیات نظری تعارض,چارچوب نظری تعارض,فصل دوم پایان نامه تعارض,خرید مبانی نظری تعارض

دانلود چارچوب و مبانی نظری تعارض های بین فردی و شیوه های حل آن با فرمت word خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعارض های بین فردی و شیوه های حل آن با فرمت docx دردانلود چارچوب و مبانی نظری تعارض های بین فردی و شیوه های حل آن با فرمت word|42104121|golden|مبانی نظری تعارض,ادبیات نظری تعارض,چارچوب نظری تعارض,فصل دوم پایان نامه تعارض,خرید مبانی نظری تعارض
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود چارچوب و مبانی نظری تعارض های بین فردی و شیوه های حل آن با فرمت word می باشد.

دانلود چارچوب و مبانی نظری تعارض های بین فردی و شیوه های حل آن با فرمت word

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعارض های بین فردی و شیوه های حل آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد


مشخصات فایل
تعداد صفحات22
حجم58/110 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعارض های بین فردی و شیوه های حل آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

اﺷﻤﻴﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺎرض در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ را زﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮای زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد. او ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘ‌ﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻓﺮدی ﺧﻮد را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻋﻼﻗﻪ و ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﻴﺘﻬﺎی اﻓﺮاد ﻣﻲﺷﻮد (ﮔﻮردن ، 1978).

تعارض در سازمان اجتناب ناپذیر و لزوماً برای سازمان غیرضروری نیست، تعارض می تواند خلاقیت را بیشتر و نوآوری و تغییر را ترویج دهد و یا ممکن است باعث اتلاف و تحلیل انرژی و منابع سازمان شود، تعارض پدیده ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان ها دارد، استفاده صحیح و موثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سطح سلامتی سازمان می گردد و استفاده غیرمؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می شود (صیاد زاده، 1389).

فهرست مطالب

شیوه های حل تعارض (بین فردی)

تعاریف تعارض

تأثیرات تعارض

مفهوم ­تعارض

تعارض­ در گذشته ­و حال ­و جنبه­های ­مثبت­ و منفی­آن

دیدگاه­های­مربوط­به­تعارض

تعارض سازنده و ویرانگر

شیوه های حل تعارض (بین فردی)

منابع


"