دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حمایت سازمانی و پیامدهای آن با فرمت word

مبانی نظری حمایت سازمانی,ادبیات نظری حمایت سازمانی,چارچوب نظری حمایت سازمانی,فصل دوم پایان نامه مدیریت,خرید مبانی نظری مدیریت

دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حمایت سازمانی و پیامدهای آن با فرمت word خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حمایت سازمانی و پیامدهای آن با فرمت dدانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حمایت سازمانی و پیامدهای آن با فرمت word|42101657|golden|مبانی نظری حمایت سازمانی,ادبیات نظری حمایت سازمانی,چارچوب نظری حمایت سازمانی,فصل دوم پایان نامه مدیریت,خرید مبانی نظری مدیریت
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حمایت سازمانی و پیامدهای آن با فرمت word می باشد.

دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حمایت سازمانی و پیامدهای آن با فرمت word

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حمایت سازمانی و پیامدهای آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد


مشخصات فایل
تعداد صفحات45
حجم112/826 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حمایت سازمانی و پیامدهای آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

نظریه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﯽ از ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ و در ازای اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن و تحقق آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ میﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دیگر وﻗﺘﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ رﻓﺎه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ بیشتر و ﻋﻤﮑﻠﺮد ﺑﻬﺘـﺮ ﺟﺒـﺮان ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ. نظریه پردازان تبادل اجتماعی معتقدند ارزش راﺑﻄﮥ ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ میﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎری اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد. زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ رﻓﺎه آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ میﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﻟﺰاﻣـﺎت ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ آن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺘـﺮ ﻋﻤـﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺒﻊ ارﺿﺎی ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ احراز ﻫﻮﯾﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ و ﻋـﺰت ﻧﻔـﺲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺒﻊ ارﺿﺎی اﯾـﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻫﻨﺠـﺎر ﺗﺒـﺎدل ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

فهرست مطالب

2-1) مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی

2-2) پیش بینی کننده های حمایت سازمانی

2-3) پیامد های حمایت سازمانی

2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی

2-5) حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی

2-6) رفتارهای مشاركتی و تاریخچه

منابع


"