انگیزش و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

نظریه های معاصر انگیزش,نظریه های فرآیندی انگیزش,نظریه های محتوایی انگیزش,عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

هدف از این تحقیق می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات38حجم212/665 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این تحقیق می باشد. فرایند زنجیرهای است که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع می شود، سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کنشانگیزش و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی|42084709|golden|نظریه های معاصر انگیزش,نظریه های فرآیندی انگیزش,نظریه های محتوایی انگیزش,عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع انگیزش و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی می باشد.


هدف از این تحقیق می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات38حجم212/665 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این تحقیق می باشد.


فرایند زنجیره‌ای است که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع می شود، سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کنش به‌سوی هدفی می شود که محصول آن، رفتار نيل به هدف است. توالی این فرایند ممکن است منجر به ارضای نیاز شود. بنابراین انگیزه ها موجب تشویق و تحریک فرد به انجام یک کار یا رفتار می شود در حالی که انگیزش یک خواست کلی را منعکس می نماید. در تمام تحقیقات انگیزش هنوز جایگاه تنبيه و تشویق به عنوان انگیزه های بسیار قوی مطرح می باشد و در این رابطه پول به عنوان ابزاری برای اعطای پاداش مطرح بوده، اما تنها عامل انگیزشي نیست (سید جوادین، 1386).

فهرست مطالب

تعریف مفهومی انگیزشتعریف عملیاتی انگیزش

2-1- مقدمه 8
2-2- پیشینه‌ی نظری 8
2-2-1- انگیزش 8
پیشرفت تحصیلی 11
عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي 12
انگیزه پیشرفت تحصیلی 13
انواع انگیزش 14
نظریه های انگیزش: 16
1- نظریه های معاصر انگیزش 16
نظریه انگیزش پیشرفت 16
نظریه‌های محتوایی 18
نظریه سلسه مراتب نیازها: 18
جدول 2-1- قویترین نیازها و ویژگیهای آن از دیدگاه مورای (محمدزاده و مهروژان، 1375). 19
نظریه های فرایندی 22
جهت گيري هاي انگيزشي 22
انگیزش و خودپنداره 24
2-3- پیشینه‌ی پژوهشی 25
2-3-1- پیشینه‌ی داخلی 25
2-3-2- پیشینه‌ی خارجی 32
منابع 34"