بررسی تفاوت های کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه

پایان نامه کمال گرایی,دیدگاه های مختلف کمال گرایی,نظریه های مختلف کمال گرایی,مدل و تئوری های کمال گرایی,کمال گرایی تک بعدی و چند بعدی,کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه,تحقیق کمال گرایی مثبت و منفی,تحقیق درباره کمال گرایی

هدف از این پایان نامه می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات54حجم75/243 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این پایان نامه می باشد. شافران ، کویر و فایربم (2002، نقل از هانگ، 2008، به نقل از کاظمی، 1389) کمال گرایی را به عنوان سازه ای که شامل ابررسی تفاوت های کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه|42084065|golden|پایان نامه کمال گرایی,دیدگاه های مختلف کمال گرایی,نظریه های مختلف کمال گرایی,مدل و تئوری های کمال گرایی,کمال گرایی تک بعدی و چند بعدی,کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه,تحقیق کمال گرایی مثبت و منفی,تحقیق درباره کمال گرایی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی تفاوت های کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه می باشد.


هدف از این پایان نامه می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات54حجم75/243 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این پایان نامه می باشد.

شافران ، کویر و فایربم (2002، نقل از هانگ، 2008، به نقل از کاظمی، 1389) کمال گرایی را به عنوان سازه ای که شامل اجزای شناختی رفتاری است تعریف کرده اند، وابستگی شدید به ارزیابی از خود، خود تحمیلی و استانداردهای بسیار بالا، آنها عقیده دارند که کمال گرایی توسط چرخه ای از تفکرات غیر منطقی و رفتارهایی که آنها را همیشگی و دائمی می کنند ابقا می شود. کمال گرایان مجموعه ای از استانداردهای سطح بالا را برای خود تدوین نموده و سپس برای رسیدن به آنها تلاش می کنند و یا از ترس شکست در تکالیف از آن اجتناب می کنند. اگر وی از تکالیف اجتناب کرده و آنان را به تعویق بیندازد و در رسیدن به اهدافش شکست بخورد به این شکست با خود انتقادگری پاسخ می دهد. علاوه بر این رفتارهای کمال گرایانه باقی می مانند زیرا رسیدن به نتایج مثبت و دستیابی به اهداف تقویت کننده مثبت برای تصورات غیرمنطقی همراه با کمال گرایی است.

یافته های تحقیق کاپان (2010) نشان داد از ابعاد سه گانه کمال گرایی (خودمدار، جامعه مدار، دیگر مدار) تنها بعد شخصی کمال گرایی خودمدار با رضایت از زندگی رابطه دارد و دو بعد دیگر ارتباط معنا داری با رضایت فرد از زندگی نشان ندادند. لازم به ذکر است جهت رابطه کمال گرایی خودمدار بر رضایت از زندگی مثبت بود بدین معنا که با افزایش کمال گرایی خودمدار رضایت فرد از زندگی اش افزایش می یافت.این یافته ها با تحقیقات پیشین در این زمینه نا همخوان است همانطور که پیشتر ذکر شد تحقیقات پیشین نشان می دهد کمال گرایی جامعه مدار با رضایت از زندگی رابطه منفی دارد (استویر و استوبر 2009؛ اشبی و رایس 2002؛ میچلسون و برنز 1998).

فهرست مطالب

تعریف نظری کمال گراییتعریف عملیاتی کمال گرایی

مبانی کمالگرایی
2-10- دیدگاههای مختلف درباب کمالگرایی
2-10-1- زیگموند فوید 1856-1939
2-10-2- کارن هونای 1852-1885
2-10-3- آلفرد آدلر 1870-1937
2-10-4- آلبرت الیس 1913
2-10-6- اریک اریکسون 1902-1190
2-10-6- ویکتورفرانکل 1905
2-11- کمالگرایی به عنوان سازه ای تک بعدی
2-12- کمالگرایی به عنوان سازه ای چند بعدی
2-12-1- دیدگاه فراست و همکاران
2-12-2- دیدگاه هویت و فلت
2-12-3- دیدگاه اسلانی و همکاران
2-12-4- دیدگاه اسنوبر و همکاران
2-13- کمالگرایی به عنوان یک ویژگی ناسازگارانه
2-14-کمالگرایی به عنوان یک ویژگی سازگارانه
2-15- تفاوتهای بین کمالگرایی سازگارانه و ناسازگارانه
2-16- پیشینه سنجش کمالگرایی
2-17- مدل و تئوری سنجش کمالگرایی

2-18- مروری بر پژوهشهای پیشین
2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
2-18-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"