شیوه های فرزندپروری والدین و عوامل تعیین کننده بر آنها

ابعاد شیوه های فرزندپروری,پایان نامه شیوه های فرزندپروری,الگوهای شیوه های فرزندپروری,شیوه های فرزندپروری بامریند,شیوه های فرزند پروری در اسلام,خانواده و شیوه های فرزند پروری,شیوه های فرزند پروری در روانشناسی,نظریه های شیوه های فرزند پروری,تاثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد. مشخصات فایل تعداد صفحات63حجم213/354 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل هدف از این پایان نامه بررسی می باشد. تاریخچه فرزند پروری در ایران در ایران باستان به طور کلی در تعلیم و تربیت دو طریقه معمول بود: اول ایشیوه های فرزندپروری والدین و عوامل تعیین کننده بر آنها|42083899|golden|ابعاد شیوه های فرزندپروری,پایان نامه شیوه های فرزندپروری,الگوهای شیوه های فرزندپروری,شیوه های فرزندپروری بامریند,شیوه های فرزند پروری در اسلام,خانواده و شیوه های فرزند پروری,شیوه های فرزند پروری در روانشناسی,نظریه های شیوه های فرزند پروری,تاثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع شیوه های فرزندپروری والدین و عوامل تعیین کننده بر آنها می باشد.


هدف از این پایان نامه بررسی می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات63حجم213/354 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
هدف از این پایان نامه بررسی می باشد.

تاریخچه فرزند پروری در ایران

در ایران باستان به طور کلی در تعلیم و تربیت دو طریقه معمول بود: اول اینکه حدود برنامه و مدت تحصیل، انتخاب آموزگار ودستور تحصیل توسط والدین انتخاب شود و آنها در پرورش کودک آزاد باشند، دوم اینکه دولت در تمام عوامل تربیت دخالت داشته باشد. در حالت دوم کودکان برای احراز پست های مهم مملکتی آموزش می دیدند و عقاید خاصی مانند یگانگی شاه و نشستن او بر تخت سلطنت به خواست خدا به کودکان تلقین می شد که البته هدف از آن ایجاد یگانگی در بین قابیل مختلف و ازدیاد قدرت و شوکت برای مملکت بود(الماسی ،1377) تا زمان قاجار خانواده ها خود مسئول تعلیم وتربیت فرزندان خود بودند و بر حسب قدرت مالی و سطح فرهنگی به فرزندان خود خواندن و نوشتن می آموختند.

از اواخر حکومت قاجار مدارس به شکل جدید در ایران تأسیس شد و دولت ها خود را مسئول امر آموزش و پرورش احساس کردند و قوانینی را در این باره تصویب کردند و وزارت آموزش تأسیس شد(جهانگرد،1375) وکم کم نگرش ها و نظریه های غرب درباره شیوه های تربیت فرزند درون ایران نفوذ کرد. خانواده های ایرانی قرن ها به روش خودشان رشد کردند. آنها تحت تأثیر فرهنگ ایران باستان، اسلام و نظام های ارتباطی مغولی و ترکیه ای قرار گرفتند(ناصحی،1992) از آنجا که 99% مردم ایران را مسلمانان تشکیل می دهند تربیت ایرانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر فرهنگ اسلامی است(ناصحی،1992). لطف آبادی(1381)تقسیم بندی جدیدی از سبکهای فرزندپروری که با ویژگی های ملی ایرانی همخوانی بیشتری دارد ارائه کرده است. او با برسی هفتاد و پنج هزار نفر و با توجه به موضوعات مختلف

پنج نوع خانواده را به این شرح از یکدیگر تفکیک کرد:
الف) خانواده منسجم و صمیمی: وجود ارتباط نزدیک و صمیمانه بین اعضا، وجود انتظار از یکدیگر از نظر دریافت صمیمیت و محبت و رفتارهای مورد قبول، وجود اعتماد بین اعضای خانواده و حل مشکلات خانواده از طریق گفتگو های آرام و صمیمانه.


ب) خانواده پاسخگو: وجود قدرت و ابهت احترام برانگیز پدر و مادر، احساس مسئولیت در پدر و مادر نسبت به فرزندان و ارائه کمک به آنها، شرکت دادن فرزندان در تصمیم گیریها و واگذاری
فرصت های تصمیم گیری شخصی به فرزندان، درک وضعیت فرزندان و پاسخگویی به نیازهای آنان.


ج) خانواده بی تفاوت: بی توجهی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و عدم حمایت از فرزندان، عملکرد هریک از اعضا خانواده به دلخواه و میل شخصی خود، رها شدگی هریک اعضا به حال خود، عدم دخالت پدر و مادر در کارها و رفتارهای فرزندان، فقدان انتظار از فرزندان، دلمشغولی هریک از اعضا به مسائل خود.


د) خانواده مستبد: زورگویی بزرگترها به کوچکترها در خانواده، انتقال محبت اندک و فشار فراوان به فرزندان، انتظارات بیش از حد از فرزندان، تعیین مقررات رفتاری بیشمار و دشوار برای فرزندان بدون توجه به نیاز های آنان، انتظار اطاعت بی چون و چرا، محدود کردن آزادی های طبیعی فرزندان و فقدان گفتگوی متقابل بین والدین و فرزندان.


ه) خانواده آشفته: ناآرامی در فضای خانواده و بین پدر و مادر، وجود اختلاف و درگیری بین والدین و فرزندان، وجود تنبه بدنی و کتک کاری در خانواده، وجود تنبیه کلامی و اهانت به یکدیگر و فقدان احترام متقابل و روابط دوستانه در خانواده


فهرست مطالب

مقدمه 4
2- 1 تعریف خانواده 4
2 - 2 نقش والدين در رفتار فرزند 7
2 - 3 دلبستگي و پيوند والديني 9
2 – 4 تأثیر محیط و فضای خانواده بر کودکان 10
جدول 2-1 تأثیر فضای خانواده بر کودکان 11
2 - 5 شیوه های فرزند پروری 14
2 - 6 تاریخچه شیوه فرزند پروری 15
2- 7 تاریخچه فرزند پروری در ایران 18
2 - 8 بنیان نظری روشهای فرزند پروری و تحقیقات صورت پذیرفته در این زمینه 20
الگوهای مختلف روابط والد- فرزند در دیدگاه یکسویه 22
شیوه فرزند پروری شیفر 22
شکل 2 – 1 الگوهای فرزندپروری شیفر 23
جدول2-2 ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین از نگاه شیفر ؛ اقتباس از شیرازی،1385 24
شیوه های فرزندپروری بامریند 25
پذیرندگی- پاسخ دهندگي 27
توقع داشتن 27
پایین 27
شکل 2-2 نمایش چهار شیوه فرزند پروری در دو بعد پذیرندگی و توقع داشتن 27
شیوه فرزندپروری مقتدرانه 27
شیوه فرزندپروری مستبدانه 29
شیوه فرزندپروری سهل گیرانه 30
شیوه فرزندپروری مسامحه کار 31
جدول 2-3: تاثیرات حاصل از شیوه های مختلف فرزند پروری در دوران کودکی وبزرگسالی، بامریند،1991به نقل از برنز،2006 ،ترجمه سعیدی،1391). 33
شیوه های جدید فرزندپروری بامریند 34
جدول 2-4 : ابعاد شیوه های فرزند پروری والدین دایانا باوم مریند؛ اقتباس از برنز،2006 36
الگوهای والد- فرزند در دیدگاه دو سویه 42
رویکرد بازتابی یا آینه گونه" تأثیر کودکان بر والدین" 42
نظریه تأثیرمتقابل 43
2-9عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری والدین 44
2-10نقش تفاوت های جنسی در نحوه برخورد والدین 46
2-11روش فرزندپروری ، دخالت والدین در فعالیتهای مدرسه و پیشرفت تحصیلی نوجوانان 56
2-12محیط خانه، خود پنداری و پیشرفت تحصیلی: یک هدف مدلسازی متداول 57
منابع فارسی 62

يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"