پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی

فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی,مبانی نظری باورهای انگیزشی,پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی,پیشینه داخلی باورهای انگیزشی,پیشینه خارجی باورهای انگیزشی,پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی,پیشینه نظری باورهای انگیزشی,ادبیات نظری باورهای انگیزشی,چارچوب نظری باورهای انگیزشی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی|42083446|golden|فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی,مبانی نظری باورهای انگیزشی,پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی,پیشینه داخلی باورهای انگیزشی,پیشینه خارجی باورهای انگیزشی,پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی,پیشینه نظری باورهای انگیزشی,ادبیات نظری باورهای انگیزشی,چارچوب نظری باورهای انگیزشی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی می باشد.

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات79
حجم129/177 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری باورهای انگیزشی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

تعریف نظری باورهای انگیزشی

منظور از باورهای انگیزشی، دسته ای از معیارهای شخصی و اجتماعی است که افراد برای انجام دادن یا پرهیز کردن از یک عمل به آنها مراجعه می کنند (پینتریج، 2000)
این معیارهای انگیزشی به دنبال تائید یا عدم تائید رفتار به وسیله افراد مهم زندگی شکل می گیرد (بندورا، 1989).
این معیارهای درونی ممکن است به صورت های مختلفی از قبیل همانندسازی، الگوسازی، آموزش مستقیم، تجربه شخصی، تشویق و تنبیه شکل بگیرند (پينتریج، 1999).

تعریف عملیاتی باورهای انگیزشی

نمره ای که فرد در مقیاس راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در بخش خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان در پرسشنامه MSLQ که توسط پینتریج و دی گروت (1990) تهیه شده است، کسب می کند به عنوان نمره های باورهای انگیزشی محسوب می-شود (احمدی، 1389).

ایران نژاد و ویسنلر (2008) در پژوهشی، ارتباط بین خودتنظیمی، باورهای انگیزشی و خلاقیت را در دانشجویان بررسی کردند. یافته های پژوهش نشان داد که اگر چه متغیرهای جمعیت شناسی از جمله سن، جنسیت، سطح تحصیلات پدر و مادر،... پیشگوی های خوبی برای خودتنظیمی و خلاقیت نیستند، اما همبستگی مثبتی بین انگیزش فرد، خودتنظیمی و خلاقیت وجود دارد.


فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای انگیزشی تعریف عملیاتی باورهای انگیزشی فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی

بخش اول: مبانی نظری 21
2-2-7- باورهای انگیزشی 21
2-2-7-1- تعریف انگیزه و انگیزش 21
2-2-7-2- انگیزش درونی و بیرونی 23
2-2-7-3- باورهای انگیزشی 25
2-2-7-4- اجزاء باورهای انگیزشی 29
2-2-7-4-1-خودکارآمدی: 29
2-2-7-4-2- شکلگیری باورهای خودکارآمدی 30
2-2-7-4-3- خودکارآمدی و انتظارات پیامد 32
2-2-7-4-4- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی 32
2-2-7-4-5- ارزشگذاری درونی تکلیف 35
2-2-7-4-6- اضطراب امتحان 37
2-2-8- رویکردهای مختلف انگیزشی 42
2-2-8-1- رویکرد رفتاری 42
2-2-8-2- رویکرد شناختی 44
2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی 46
2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی 48
2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش 49
2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی 49
2-2-9- رابطه خودتنظیمی و انگیزش 51

2-5- پيشينه تحقيقاتي
2-5-1- پيشينه داخلی
2-5-2- پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"