چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی

فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی,مبانی نظری باورهای انگیزشی,پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی,پیشینه داخلی باورهای انگیزشی,پیشینه خارجی باورهای انگیزشی,پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی,پیشینه نظری باورهای انگیزشی,ادبیات نظری باورهای انگیزشی,چارچوب نظری باورهای انگیزشی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقاچارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی|42083445|golden|فصل دوم پایان نامه باورهای انگیزشی,مبانی نظری باورهای انگیزشی,پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی,پیشینه داخلی باورهای انگیزشی,پیشینه خارجی باورهای انگیزشی,پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی,پیشینه نظری باورهای انگیزشی,ادبیات نظری باورهای انگیزشی,چارچوب نظری باورهای انگیزشی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی می باشد.

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای انگیزشی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات75
حجم129/159 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای انگیزشی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

عقاید و باورهای انگیزشی پایدار نیستند و ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر کند در ارتباط با درون سازی و برون سازی یا به عبارت دیگر در ارتباط با تغییر ادراکی باورها و عقاید چهار شرط وجود دارد.
اولین شرط نارضایتی از ادراکات و عقاید فعلی است. هر چه فرد از عقاید فعلی خود راضی تر باشد کمتر احتمال دارد که یک تغییر عقیده، آزادانه داشته باشد.
دومین شرط این است که عقیده جدید روش و قابل فهم باشد. برای اینکه فرد یک عقیده جدید را بهتر از عقیده فعلی تصور کرده و جایگزین آن نماید، باید آن را به خوبی درک کند.
سومین شرط این است که عقیده جدید قابلیت کاربرد داشته باشد. گاهی ممکن است فرد یاد گیرنده بتواند مفهوم و عقیده جاری را درک کند اما نحوه کاربرد را نداند.
شرط چهارم، این است که عقیده جدید باید سودمند شناخته شود. یعنی باید قدرت تبیین و یا حوزه های جدیدی را برای تحقق و تفحص ارائه کند (پینتریج وهمکاران، 1993).فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای انگیزشی تعریف عملیاتی باورهای انگیزشی فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد باورهای انگیزشی

بخش اول: مبانی نظری 21
2-2-7- باورهای انگیزشی 21
2-2-7-1- تعریف انگیزه و انگیزش 21
2-2-7-2- انگیزش درونی و بیرونی 23
2-2-7-3- باورهای انگیزشی 25
2-2-7-4- اجزاء باورهای انگیزشی 29
2-2-7-4-1-خودکارآمدی: 29
2-2-7-4-2- شکلگیری باورهای خودکارآمدی 30
2-2-7-4-3- خودکارآمدی و انتظارات پیامد 32
2-2-7-4-4- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی 32
2-2-7-4-5- ارزشگذاری درونی تکلیف 35
2-2-7-4-6- اضطراب امتحان 37
2-2-8- رویکردهای مختلف انگیزشی 42
2-2-8-1- رویکرد رفتاری 42
2-2-8-2- رویکرد شناختی 44
2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی 46
2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی 48
2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش 49
2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی 49
2-2-9- رابطه خودتنظیمی و انگیزش 51

2-5- پيشينه تحقيقاتي
2-5-1- پيشينه داخلی
2-5-2- پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"