ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای معرفت شناختی

فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی,مبانی نظری باورهای معرفت شناختی,پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی,پیشینه داخلی باورهای معرفت شناختی,پیشینه خارجی باورهای معرفت شناختی,پیشینه پژوهش باورهای معرفت شناختی,پیشینه نظری باورهای معرفت شناختی,ادبیات نظری باورهای معرفت شناختی,چارچوب نظری باورهای معرفت شناختی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای معرفت شناختی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهشادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای معرفت شناختی|42082863|golden|فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی,مبانی نظری باورهای معرفت شناختی,پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی,پیشینه داخلی باورهای معرفت شناختی,پیشینه خارجی باورهای معرفت شناختی,پیشینه پژوهش باورهای معرفت شناختی,پیشینه نظری باورهای معرفت شناختی,ادبیات نظری باورهای معرفت شناختی,چارچوب نظری باورهای معرفت شناختی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای معرفت شناختی می باشد.

ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای معرفت شناختی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات68
حجم100/648 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی باورهای معرفت شناختی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


- در چه شرایطی یک شخص به چیزی معرفت دارد.
- در چه شرایطی باور یک شخص به چیزی موجه است.
به عبارتی اصولاً معرفت شناسی شاخه ای از فلسفه است که با ماهیت دانش سر و کار دارد . معرفت شناسان تلاش می کنند به پرسش هایی نظیر دانش چیست؟ چه چیزی را می توانیم بدانیم؟ حدود دانش کدامند؟ دانستن یعنی چه؟ سرچشمه های دانش کدامند؟ پاسخ دهند. این پرسش ها از دوران یونان باستان و حتی پیش از آن مطرح بوده اند(هرگنهان والسون ، 1993،نقل از خسروجردی).اصطلاح معرفت شناختی در زبان انگلیسی نخستین بار توسط جیمز فردریک فرایر فیلسوف اسکاتلندی مورد استفاده قرار گرفت.


بیول و پاترسیا(2005)، در پژوهشی با عنوان: رابطه بین انگیزش و اختلافات عملکردی در نیمرخ های باورهای معرفت شناختی مختص حوزه دانشجویان، به شناسایی نیمرخ های باورهای معرفت شناختی مختص حوزه دانشجویان و بررسی اختلافات موجود در باورها، انگیزش و عملکرد کاری دانشجویان پرداختند. نمونه مورد بررسی482 نفر دانشجوی دوره لیسانس، معیارهای مربوط به باورهایشان در مورد دانش، باورهای مهارت و کاردانی و ارزشهای پیشرفت نسبت به تاریخ و ریاضیات را تکمیل کرده و در وظایف یادگیری حوزه شرکت نمودند. دانشجویانی که با نیمرخ های باور پیچیده تر بودند، دارای انگیزش و عملکرد کاری بالاتری بودند. اگرچه تقسیم بندی در میان حوزه ها متفاوت بود، اما تحلیل های میان حوزه ای گرایش دانشجویان به همسانی نسبی در پیچیدگی باورهایشان در میان حوزه ها را نشان داد.

فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای معرفت شناختی تعریف عملیاتی باورهای معرفت شناختی فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای معرفت شناختی


2–1. زمینه نظری موضوع پژوهش 5
2–1-1. رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی 5
2-1-1-1. امکان معرفت 5
2-1-1-2. چیستی معرفت 6
2-1-2. انگیزه معرفت شناسی 6
2 –1-3. تاریخچه معرفت شناسی 7
2-1-3-1. در دوره یونان باستان 7
2-1-3-2. دوره قرون وسطی 8
2-1-3-3. دوره جدید 9
2-1-3-4. دوره معاصر 10
2-1- 3-5. فلسفه اسلامی 11
2-1- 3-5-1. سیر معرفت شناسی در اسلام 11
2-1- 3-5-2. مبانی معرفت شناسی از نظر استاد شهید مطهری 12
2-1-4. انواع معرفت شناسی 13
2-1-4-1. معرفت شناسی مطلق و مقید 13
2-1-4-2. معرفت شناسی پیشینی و پسینی 14
2-1-5. ساختار معرفت، انسجام گروی، مبنا گروی 15
2-1-5-1. انسجام گروی 16
2-1-5-2. مبنا گروی 17
2-1-6. رویکردهای روانشناسی 18
2-1-7. رویکرد شناختی 18
2-1-7-1. پیاژه 18
2-1-7-1 -1. منابع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی از نظر پیاژه 19
2-1-7- 1-2. اصول معرفت شناسی تکوینی 21
2-1-7-1-3. معرفت شناسی به منزله علم 21
2-1-7-2. طرح پری 22
2-1-7-4. بکستر 25
2–1-7-5. کینگ و کیچنر 26
2-1-7 -6 .شومر 27
2-1-8. رایج ترین مدل های نظری مطرح شده 29
2-1-9. مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی 31
2-1-10. حوزه کلی مربوط به ساختار اصلی باورهای افراد دربارۀ یادگیری و آموزش 32
جدول2-1: اجراء الگوهای موجود در بارة باورهای معرفت شناختی – اقتباس از هوفر و پنتریچ (1997) 34
2 –2. بررسی تحقیقات انجام شده 35
الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی 35
ب) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه. 43


پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"