پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی

فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی,مبانی نظری باورهای معرفت شناختی,پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی,پیشینه داخلی باورهای معرفت شناختی,پیشینه خارجی باورهای معرفت شناختی,پیشینه پژوهش باورهای معرفت شناختی,پیشینه نظری باورهای معرفت شناختی,ادبیات نظری باورهای معرفت شناختی,چارچوب نظری باورهای معرفت شناختی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظریپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی|42082862|golden|فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی,مبانی نظری باورهای معرفت شناختی,پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی,پیشینه داخلی باورهای معرفت شناختی,پیشینه خارجی باورهای معرفت شناختی,پیشینه پژوهش باورهای معرفت شناختی,پیشینه نظری باورهای معرفت شناختی,ادبیات نظری باورهای معرفت شناختی,چارچوب نظری باورهای معرفت شناختی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی می باشد.

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات70
حجم100/666 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری باورهای معرفت شناختی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. این فصل شامل دو بخش مباحث نظری و تحقیقات پیشین می باشد. در بخش مباحث نظری به طرح ادبیات نظری پیرامون متغیرهای این پژوهش که شامل باورهای معرفت شناختی می باشد، پرداخته می شود. در باب باورهای معرفت شناختی به مراحل شکل گیری آن، از رویکرد فلسفی تا رویکردهای شناختی پرداخته می شود در بخش دوم تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور بیان می شود و در پایان از مباحث ارائه شده جمع بندی به عمل می آید.


پیاژه در پی ریزی معرفت شناسی تکوینی از منابع معینی تاثیر پذیرفته و فهم عمیق دیدگاه او در گرو ملاحظه این منابع الهام بخش است.
-اولین منبع الهام ‌بخش معرفت شناسی تکوینی دیدگاه کانت در فلسفه است. کانت در پاسخ به این سوال اساسی که «چگونه دانش یافتن ممکن می شود؟»راه خود را از حس گرایان جدا کرد.
دانش از نظر کانت دو جنبه دارد،جنبه حسی و جنبه ساختی. پیاژه همچون کانت دو جنبه برای دانش در نظر گرفت. دانشی که از تجربه انتزاع می شود و دانشی که تجربه را سازمان می دهد.
- دومین منبع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی: ساختار گرایی ریاضی است. ساختار گرایی ریاضی راه پیاژه را تا حدی از کانت جدا ساخت.
- سومین منبع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی: زیست شناسی است که اولین و مهمترین منبع تاثیر آفرین برمعرفت شناسی تکوینی است. البته پیاژه در گرایش زیست شناختی خود، نگرش فیزیولوژیکی یا عصب شناختی صرف ندارد بلکه تصریح می کند در سازمان شناخت ویژگی هایی به ظهور می رسند که زیست شناسی از تبیین آن ناتوان است.
-چهارمین منبع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی: سیبرنتیک است که از دو جهت برای پیاژه جالب بود نخست از این جهت که می توانست غایت گرایی ارگانیسم زنده را توضیح دهد، دیگر اینکه ساخت های منطقی – ریاضی او را در تحول شناختی تبیین می کرد. تاثیر سیبرنتیک را می توان در تاکید پیاژه بر خود تنظیم کنندگی ملاحظه نمود که منجر به سازمان دهی مجدد دانش می شود( باقری و خسروی، 1387).


زارچ، زارع و علوی لنگرودی (1391) در پژوهشی با عنوان: اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر باورهای معرفت شناختی در نمونه ای شامل 85 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزد به بررسی این ارتباط پرداختند. نتایج بدست آمده نشان داد، آموزش تفکر انتقادی باعث بهبود باورهای معرفت شناختی دانشجویان گروه آزمایش در مقایسه با دانشجویان گروه کنترل شده است. در سطح خرده مقیاس ها، آموزش تفکر انتقادی باعث افزایش باورهای معرفت شناختی افراد در ابعاد توانایی ذاتی یادگیری، ساده بودن دانش، قطعیت دانش، منبع دانش و یادگیری سریع دانش شد اما تأثیر متفاوتی بر باورهای معرفت شناختی دانشجویان دختر و پسر نداشته است.

فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای معرفت شناختی تعریف عملیاتی باورهای معرفت شناختی فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای معرفت شناختی


2–1. زمینه نظری موضوع پژوهش 5
2–1-1. رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی 5
2-1-1-1. امکان معرفت 5
2-1-1-2. چیستی معرفت 6
2-1-2. انگیزه معرفت شناسی 6
2 –1-3. تاریخچه معرفت شناسی 7
2-1-3-1. در دوره یونان باستان 7
2-1-3-2. دوره قرون وسطی 8
2-1-3-3. دوره جدید 9
2-1-3-4. دوره معاصر 10
2-1- 3-5. فلسفه اسلامی 11
2-1- 3-5-1. سیر معرفت شناسی در اسلام 11
2-1- 3-5-2. مبانی معرفت شناسی از نظر استاد شهید مطهری 12
2-1-4. انواع معرفت شناسی 13
2-1-4-1. معرفت شناسی مطلق و مقید 13
2-1-4-2. معرفت شناسی پیشینی و پسینی 14
2-1-5. ساختار معرفت، انسجام گروی، مبنا گروی 15
2-1-5-1. انسجام گروی 16
2-1-5-2. مبنا گروی 17
2-1-6. رویکردهای روانشناسی 18
2-1-7. رویکرد شناختی 18
2-1-7-1. پیاژه 18
2-1-7-1 -1. منابع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی از نظر پیاژه 19
2-1-7- 1-2. اصول معرفت شناسی تکوینی 21
2-1-7-1-3. معرفت شناسی به منزله علم 21
2-1-7-2. طرح پری 22
2-1-7-4. بکستر 25
2–1-7-5. کینگ و کیچنر 26
2-1-7 -6 .شومر 27
2-1-8. رایج ترین مدل های نظری مطرح شده 29
2-1-9. مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی 31
2-1-10. حوزه کلی مربوط به ساختار اصلی باورهای افراد دربارۀ یادگیری و آموزش 32
جدول2-1: اجراء الگوهای موجود در بارة باورهای معرفت شناختی – اقتباس از هوفر و پنتریچ (1997) 34
2 –2. بررسی تحقیقات انجام شده 35
الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی 35
ب) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه. 43


پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"