دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر با روایی و پایایی

پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر,پرسشنامه انگیزش شغلی معلمان,پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان,تفسیر پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی معلمان

مشخصات فایل تعداد صفحات2حجم11/582 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل تفسیر پرسشنامه انگیزش شغلی در اين تحقيق مقياس انگيزش شغلی تهيه شده توسط لوداهل و کيچنر می باشد که شامل 20 سوال در زمينه انگيزش کارکنان است (فهلی، 1378). روايی و پايايی مقياس ادانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر با روایی و پایایی|42081870|golden|پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر,پرسشنامه انگیزش شغلی معلمان,پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان,تفسیر پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی کارکنان,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر,دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی معلمان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر با روایی و پایایی می باشد.مشخصات فایل
تعداد صفحات2حجم11/582 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
تفسیر پرسشنامه انگیزش شغلی

در اين تحقيق مقياس انگيزش شغلی تهيه شده توسط لوداهل و کيچنر می باشد که شامل 20 سوال در زمينه انگيزش کارکنان است (فهلی، 1378).


روايی و پايايی مقياس انگيزش شغلی لوداهل کیچنر:

در تحقيقی که با حضور 137 نفر پرسنل پرستاری شامل سرپرستار، پرستارها و پرستارهای رسمی و آزمايشی وتکنسين ها در يک بيمارستان عمومی و 70 نفر مهندس در يک لابراتوار توسعه يافته و46 نفر دانشجوی فارغ التحصيل صورت گرفت که ميانگين ها و انحراف معيارها به ترتيب برای سه گروه افراد شرکت کننده در تحقيق عبارتند از پرستارها (37/43و52/6) مهندسان(62/46و83/7) و دانشجويان (6/48و56/9).برآورد پايايی کل تست، از طريق روش تنصيف (دو نيمه کردن تست) محاسبه شده و نتايج برای دانشجويان 89/. ،مهندسین80/. و پرستاران 72/. بدست آمده است. همچنين پايايی پرسشنامه انگيزش شغلی از طريق روش آلفای کرونباخ در پژوهشی که بر روی دبيران شاغل در استان همدان توسط فهلی (1378) 83/. محاسبه شده است."