دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دی آلساندرو و بورتون

مقیاس نگرش های ناکارآمد,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد,دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد,پرسشنامه نگرش ناکارامد 22 سوالی,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد نوجوانان,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد الساندرو و برتون

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دی آلساندرو و بورتون دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دی آلساندرو و بورتون با روایی و پایدانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دی آلساندرو و بورتون|42081561|golden|مقیاس نگرش های ناکارآمد,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد,دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد,پرسشنامه نگرش ناکارامد 22 سوالی,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد نوجوانان,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد الساندرو و برتون
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دی آلساندرو و بورتون می باشد.

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دی آلساندرو و بورتون

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دی آلساندرو و بورتون با روایی و پایایی معتبر


مشخصات فایل
تعداد صفحات4
حجم20/136 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کودکان توسط دی الکساندرو و بورتون (2006) برای سنین 14-8 تنظیم گردید. این مقیاس، خود گزارشی و شامل 22 گویه می باشد که آزمودنی در یک مقیاس 5 درجه ای (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) به آن پاسخ می دهد.در این پژوهش ، جهت اطمینان بیشتر، برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه پرسشنامه، به نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد و پس از حذف و اضافه های لازم و انجام تحلیل عاملی، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.


در پژوهشی آلفای کرونباخ مقیاس نگرش های ناکارآمد 87/0، اعتبار بازآزمایی آن پس از سه هفته 80/0 و شاخص همسانی درونی آن 24/0 گزارش شده است.این مقیاس توسط پژوهشگر جهت کار در نوجوانان ایرانی، ترجمه و کیفیت روانسنجی آن تعیین شد.


"