دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das

مقیاس نگرش های ناکارآمد,مقیاس نگرش های ناکارآمد das,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das,دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد الساندرو و برتون

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das با روایی و پایایی معتبر مشخصات فایل تعداد صفحات 3 حجم 503/152 کیلوبایت فرمت فایل اصلدانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das|42081560|golden|مقیاس نگرش های ناکارآمد,مقیاس نگرش های ناکارآمد das,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das,دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک,پرسشنامه نگرش های ناکارآمد الساندرو و برتون
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das می باشد.

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد das با روایی و پایایی معتبر


مشخصات فایل
تعداد صفحات3
حجم503/152 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

معرفی پرسشنامه نگرش های ناکارآمد

مقیاس نگرش های ناکارآمد das دارای 40 ماده می باشد که برای شناسایی نگرش ها و اعتقاداتی تکه فرد را مستعد افسردگی می سازد طراحی شده است این پرسشنامه برمبنای نظریه شناختی بک برای افسردگی ساخته شده است (صبوری، مهریار، قریب، 1377 به نقل از اولیور ، بوم گارت ، 1985).


این پرسشنامه دارای 5 خرده مقیاس بوده که شامل موارد زیر می باشد:
آسیب پذیری، احتیاج برای تأیید شدن، موفقیت کمال-گرایی، احتیاج برای خشنود کردن دیگران، نیاز به تأثیرگذاشتن بر دیگران (بک، بروان، استیر، ویمن ، 1991).


اعتبار پایائی پرسشنامه نگرش های ناکارآمد(DAS)

در تحقیقی که توسط بن راضی غابشی انجام شد میزان پایایی مقیاس نگرش های ناکارآمد به شرح ذیل بدست آمد:
تعیین پایائی مقیاس نگرش های ناکارآمد به روش همسانی درونی انجام گردید و برای این منظور از فرمول ضریب آلفای کرونباخ (کرونباخ، 1970) استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کل سوالات 87/0، برای سوالات عامل اول 88/0، برای سوالات عامل دوم 81/0 و برای سوالات عامل سوم 52/0 بود. بنابراین، ضرایب همسانی کل آزمون و دو خرده مقیاس اول در حد مطلوب و ضریب همسانی عامل سوم ضعیف می باشد."