فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی 67 صفحه

تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی,مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی,فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی (مبانی نظری، همبسته ها و ابزارهای سنجش)

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی 67 صفحه دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهرفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی 67 صفحه|42081514|golden|تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی,مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی,فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی (مبانی نظری، همبسته ها و ابزارهای سنجش)
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی 67 صفحه می باشد.

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی 67 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات67
حجم351/923 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

از رفتار شهروندي تعاريف گوناگوني ارائه شده است. در برخي از رفتار شهروندي سازماني به عنوان مجموعه رفتارهاي داوطلبانه (که جزء وظايف رسمي فرد نيستند) که منجر به بهبود مؤثر وظايف و نقشهاي سازمان مي شوند، ياد شده است. رفتار شهروندي سازماني، به رفتارهاي فردي و داوطلبانه اي که باعث ارتقاي اثربخشي و کارايي عملکرد سازمان مي شود (اما مستقيماً به وسيله سيستم هاي رسمي سازمان به آن پاداش داده نمي شود) گفته مي شود (هال،382:2009).

این نوشتار نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

کارکناني که از اين ويژگي برخوردارند، رفتارهايي فراتر از نقش، وظايف و شرح شغل رسمي خويش بروز مي دهند. هدف آنها از انجام اين رفتارها کسب پاداشهاي سازماني نيست و تمام تلاش خود را براي بهبود و توسعه سازمان به کار مي گيرند (تقوی، 1389: 119). رفتار شهروندی سازمانی یا به اختصار OCB اولین بار توسط اورگان و همکارانش در سال 1983 مطمح نظر قرار گرفت و عبارت بود از رفتاری که از روی میل و اراده فردی بوده و به طور مستقیم و صریح از طریق سیستم پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرد، ولی باعث ارتقای عملکرد سازمان می شود. اورگان و همکارانش طرح رفتار شهروندی سازمانی را به مثابه بخشی از پژوهش های جاری معرفی کرده اند که در صددند روابط متعادلی را بین نگرش های کارکنان و عملکرد کاری ایجاد نمایند (برایفایلد و کروکت ، 1955: 424).

در دهه های اخیر رفتار شهروندی سازمانی، ساختار اصلی رشته های روان شناسی و مدیریت را تشکیل می دهد و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. تقریبا 30 شکل متفاوت از رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. این رفتارها ساختارهای اجتماعی سازمان را به اصطلاح روغن کاری می کنند و انعطاف پذیری مورد نیاز را برای فعالیت نمودن از طریق رویدادهای پیش بینی نشده فراهم می سازد و هم چنین کارکنان یک سازمان را در سازگاری با شرایط بهت انگیز با شرایط بهتر، انگیزه وابسته به یکدیگر کمک می کند. (فوت و تانگ ، 2008: 943).

فهرست مطالب
1-1. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيق 2

تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

1-2. رفتار شهروندی سازمانی 15
1-2-1. مقدمه: 15
1-2-2. ظهور و پیدایش رفتار شهروندی سازمانی 16
1-2-3. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی 17
1-2-4. دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی 20
1-2-5. دیدگاه های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی 22
1-2-6. ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی: 33
1-2-7. عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی 33
1-2-8. پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 35
1-2-9. نتایج فردی رفتار شهروندی سازمانی 36
1-2-10. اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر سازمان 38
1-2-11. سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی 39

دانلود پیشینه تحقیق در مورد رفتار شهروندی سازمانی 1-3-1. تحقيقات انجام شده رفتار شهروندی سازمانی در داخل 41 1-3-2. تحقيقات انجام شده رفتار شهروندی سازمانی در کشورهای خارجی 46

1-4. نتیجه گیری 49
منابع و مآخذ


"