چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی

تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی,مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی,فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی (مبانی نظری، همبسته ها و ابزارهای سنجش)

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی بچارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی|42081513|golden|تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی,مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه نظری رفتار شهروندی سازمانی,پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی,فصل دوم پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی (مبانی نظری، همبسته ها و ابزارهای سنجش)
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی می باشد.

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات65
حجم351/906 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

رفتار شهروندي سازماني، رفتاري فردي و داوطلبانه است كه مستقيماً به وسيله نظام رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده اما با اين وجود باعث ارتقاي اثربخشي و كارآيي عملكرد سازمان مي شود( کوهان و کول ، 2004: 120) در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران دست یابی به کارایی بیشتر با حفظ سلسه مراتب هرمی سازمان است و به همین جهت مناسبات سطحی و نامطمئنی بین افراد وجود دارد اما در نظام مبتنی بر ارزشهای انسانی و دموکراتیک، مناسباتی درست و مطمئن در میان مردم به وجود می آید. در چنین محیطی با افراد با انسانیت رفتار می شود و به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند. در این نظام ارزشی توجه به شهروندان اهمیت دارد (رحمان سرشت و صنوبر، 1380). لذا توجه به اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم رفتار سازمان می تواند بسیار مهم تلقی گردد و از این جهت است که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند (اپلبوم ،19:2004).


فرد با تعهداتي که نسبت به هنجارهاي خود (رفتار شهروند سازماني) احساس مي کند، رفتارهايي فراتر از نقش و وظايف رسمي خويش انجام مي دهد. اين رفتارها بدون انتظار نسبت به پاداشهاي سازماني شکل مي گيرد (تقوي، 1386: 661). رفتار شهروندي سازماني منجر به کاهش تنش و زمينه ارتقاي بهره وري عملکرد افراد را فراهم مي کند (هال ،328:2009). مطالعات مختلف، نشان دهنده اين موضوع است که رفتار شهروند سازماني با ايجاد تعهدات فردي و غير رسمي در افراد، به طور مستقيم بر روابط سازماني افراد اثر مثبت مي گذارد و آنان را ملزم مي کند تا در فعاليتهاي کاري خويش توجه و دقت بيشتري داشته باشند (ماردوکزی و اکسین ،3:2004).

فهرست مطالب
1-1. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيق 2

تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی تعریف عملیاتی رفتار شهروندی سازمانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

1-2. رفتار شهروندی سازمانی 15
1-2-1. مقدمه: 15
1-2-2. ظهور و پیدایش رفتار شهروندی سازمانی 16
1-2-3. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی 17
1-2-4. دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی 20
1-2-5. دیدگاه های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی 22
1-2-6. ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی: 33
1-2-7. عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی 33
1-2-8. پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 35
1-2-9. نتایج فردی رفتار شهروندی سازمانی 36
1-2-10. اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر سازمان 38
1-2-11. سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی 39

دانلود پیشینه تحقیق در مورد رفتار شهروندی سازمانی 1-3-1. تحقيقات انجام شده رفتار شهروندی سازمانی در داخل 41 1-3-2. تحقيقات انجام شده رفتار شهروندی سازمانی در کشورهای خارجی 46

1-4. نتیجه گیری 49
منابع و مآخذ


"