مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی 46 صفحه

مبانی نظری مدل های تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی,پیشینه داخلی مدل های تعهد سازمانی,پیشینه خارجی مدل های تعهد سازمانی,پیشینه پژوهش مدل های تعهد سازمانی,پیشینه نظری مدل های تعهد سازمانی,فصل دوم پایان نامه مدل های تعهد سازمانی,,,,,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی 46 صفحه دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعهد سمبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی 46 صفحه|42081208|golden|مبانی نظری مدل های تعهد سازمانی,پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی,پیشینه داخلی مدل های تعهد سازمانی,پیشینه خارجی مدل های تعهد سازمانی,پیشینه پژوهش مدل های تعهد سازمانی,پیشینه نظری مدل های تعهد سازمانی,فصل دوم پایان نامه مدل های تعهد سازمانی,,,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی 46 صفحه می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی 46 صفحه

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات46
حجم164/908 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل های تعهد سازمانی نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد. چاتمن و اورایلی(1968) تعهدسازمانی را به عنوان حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای آن وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر تعریف می کنند(رنجبریان،1375).

تعهدسازمانی، میزانی است که یک شخص عمیقاً با سازمان تعیین هویت می شود و احساس می کند جزیی از سازمان و درگیر شغلی است.تعهد سازمانی عبارت است از: پذیرفتن اهداف و مقاصد سازمان و تمایل برای کارکردن در جهت آن اهداف .


مدل اریلی و چتمن
اریلی و چتمن الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد، نگرشی را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانسیم هایی دارد که از طریق آنها می تواند نگرش شکل بگیرد. بنابراین، مبتنی بر کار کلمن در نگرش و تغییر رفتار ، اریلی و چتمن معتقدند که پیوند بین فرد و سازمان می تواند، سه شکل متابعت، همانند سازی و درونی کردن را به خود بگیرد.


مدل می یر و آلن
می یر و آلن مدل سه بعدیشان را مبتنی بر مشاهده شباهتها و تفاوتهایی که در مفاهیم تک بعدی تعهدسازمانی وجود داشت ایجاد کردند. بحث کلی آنها این بود که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می دهد و بنابراین، این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد داد.آنها بین سه نوع تعهد، تمایز قائل می شوند. تعهد عاطفی اشاره به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد. تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداشهای ناشی از ماندن در سازمان می شود. سرانجام تعهد هنجاری احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می کند.


فهرست مطالب
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی
- 1-6 ) تعریف واژه و اصطلاحات 1
1-6-1) فرسودگی هیجانی 1
1-6-2) استرس شغلی 1
1-6-3) تعهد سازمانی 1
1-6-4) تفکر سازنده: 2
- فصل دوم 2
- مروری بر تحقیقات انجام شده 2
- (ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق) 2
- تعهد سازمانی 3
- 2-16) تعاریف مختلف از تعهد سازمانی 4
2-16-1) اهمیت تعهد سازمانی 6
2-16-2) انواع تعهد سازمانی 7
- 2-17) نظریه هایی در رابطه با تعهدسازمانی 8
2-17-1) دیدگاه ریچرز 8
2-17-2) دیدگاه بکر و بیلینگس 8
2-17-3) مدل اریلی و چتمن 9
2-17-4) مدل می یر و آلن 10
2-17-5) مدل آنجل و پری 11
2-17-6) مدل مایر و شورمن 12
2-17-7) مدل پنلی و گولد 12
- 2-18 ) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی 14
2-18-1) تعهد کم یا ضعیف 14
2-18-2) تعهد متوسط 16
- 2-28) رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی 19
- 2-29) رابطه فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی 20
- 2-30) رابطه فر سودگی هیجانی و تفکر سازنده 21
- 2-31) پیشینه تحقیق 22
2-31-1) تحقیقات داخلی 22
2-31-2) تحقیقات خارجی 24


- منابع 27
- منابع فارسی: 27
کتاب: 27
مقالات: 29
پایان نامه: 29
مجلات: 30
- منابع غیرفارسی: 30


"