شرایط اساسی اعتبار و ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و نحوه خاتمه آن

پایان نامه قرارداد اختیار معامله,تعریف قرارداد اختیار معامله,قرارداد اختیار معامله چیست؟,مفهوم قرارداد اختیار معامله,خاتمه قرارداد اختیار معامله,روابط طرفین قرارداد اختیار معامله,ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله,شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله,

هدف از این پایان نامه بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات86حجم256/297 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این پایان نامه با عنوان شرایط اساسی اعتبار و ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و نحوه خاتمه آن سعی ما بر این است به مباحثی اشاره کنیم که شرایط اساسی اعتبار و ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و نحوه خاتمه آن|42078508|golden|پایان نامه قرارداد اختیار معامله,تعریف قرارداد اختیار معامله,قرارداد اختیار معامله چیست؟,مفهوم قرارداد اختیار معامله,خاتمه قرارداد اختیار معامله,روابط طرفین قرارداد اختیار معامله,ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله,شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع شرایط اساسی اعتبار و ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و نحوه خاتمه آن می باشد.


هدف از این پایان نامه بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات86حجم256/297 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این پایان نامه با عنوان شرایط اساسی اعتبار و ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و نحوه خاتمه آن سعی ما بر این است به مباحثی اشاره کنیم که جنبه حقوقی بیشتری دارند و قرارداد اختیار معامله را در مبحث اول از جهت اعتبار حقوقی و موضوع مورد بررسی قرار می دهیم ؛

در مبحث دوم به روابط طرفین قرارداد اختیار معامله می نگریم و این مطلب را مورد نظر قرار می دهیم که اصولاً برای دارندگان اختیارو فروشندگان این قرارداد چه حقوق و تکالیفی وجود دارد در مبحث سوم به ضمانت اجرای قرارداد اشاره می کنیم چرا که ضمانت اجرای هر قراردادی برای تحمیل مفاد پیمان به شخصی است که از اجرای آن خودداری می کند و در مبحث آخر به راه های خاتمه قرارداد اختیار معامله اشاره می کنیم که نیم نگاهی به بحث سقوط تعهدات در حقوق مدنی نیز باشد.


فهرست مطالب
شرایط اساسی اعتبار قرارداد اختیار معامله 1


مبحث اول: شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله 2

گفتار اول: قصد و اراده طرفین قرارداد 2
بنداول: شرایط تاثیر قصد 3
الف: شرایط ایجاب و قبول 3
بند دوم: موانع تاثیر قصد 7
الف: موانع قانونی 8
ب: موانع شخصی ( اشتباهات ) 9
گفتار دوم: اهلیت طرفین قرارداد 14
بند اول: اهلیت قانونی 14
بند دوم: اهلیت تصرف ( اختیار تصرف ) 16
الف: ورشکستگان 17
ب: کاگزاران و معامله گران 18
گفتار سوم: موضوع قرارداد اختیار معامله 22
بند اول: ماهیت موضوع قرارداد اختیار معامله 23
الف: تحلیل موضوع قرارداد در بازار اولیه 24
ب: تحلیل موضوع قرارداد در بازار ثانویه 26
بند دوم: شرایط موضوع قرارداد اختیار معامله 28
الف: مالیت داشتن 29
ب: معلوم و معین بودن 31
ج: مشروع بودن 33
د: مقدور بودن 35
ه: مشروعیت جهت قرارداد 36


مبحث دوم: روابط طرفین قرارداد اختیار معامله 37

گفتار اول: روابط طرفین قرارداد اختیار خرید 38
بند اول: قبل از اعمال اختیار خرید و انقضای مهلت قرارداد 38
بند دوم: بعد از اعمال اختیار خرید 39
بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار 40
گفتار دوم: روابط طرفین اختیار فروش 40
بند اول: روابط طرفین اختیار فروش قبل از اعمال اختیار فروش و انقضای مهلت قرارداد 40
بند دوم: بعد از اعمال اختیار فروش 41
بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار فروش 41


مبحث سوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله 41
گفتار اول: ضمانت اجرا در بازار بورس 43
بند اول: حساب ودیعه 44
بند دوم: شرکت پایاپای بورس( شرکت تسویه حساب) 47
گفتار دوم: ضمانت اجرا در بازارهای خارج از بورس 49
بند اول: دریافت عین معین 51
بنددوم: دریافت عین کلی 52
بند سوم: معامله معارض با قرارداد اختیار خرید 53
الف: نظریه صحت معامله معارض 54
ب: نظریه عدم نفوذ معامله معرض 57
ج: نظریه بطلان معامله معارض 60
بند چهارم: معامله معارض با قرارداد اختیار فروش 63


مبحث چهارم: خاتمه قرارداد اختیار معامله 64

گفتار اول : ایفاء تعهد از طریق تحویل دارایی پایه 65
گفتار دوم : تبدیل تعهد از طریق تسویه نقدی 67
بند اول: تغییر موضوع قرارداد ازکالا به پول 68
بند دوم: تغییر موضوع دین به پول نقد 69
بند سوم: تبدیل تعهد از طریق تهاتر 70
بندچهارم: تبدیل تعهد عوض اسقاط حق 70
گفتار سوم: تهاتر از طریق معامله معکوس 71
گفتار چهارم: پایان یافتن زمان قرارداد 73
گفتار پنجم: سایر روشهای خاتمه قرارداد اختیار معامله 74
بند اول : وجود شرط فسخ 74
بند دوم: وجود عقد معلق 74
بند سوم: اعسار 74
بند چهارم: تلف مال 75
بندپنجم: فوت 75
فهرست منابع 76"