پرسشنامه ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان

پرسشنامه سلامت عمومی,پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی,روایی و پایایی پرسشنامه سلامت روان,پرسشنامه استاندارد سلامت روان,دانلود پرسشنامه GHQ,سبک های فرزند پروری بامریند,نمره گذاری پرسشنامه فرزندپروری بامریند,دانلود پرسشنامه سبک های فرزندپروری,روایی و پایایی پرسشنامه بامریند

پرسشنامه ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان هدف از این پرسشنامه ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پپرسشنامه ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان|42074644|golden|پرسشنامه سلامت عمومی,پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی,روایی و پایایی پرسشنامه سلامت روان,پرسشنامه استاندارد سلامت روان,دانلود پرسشنامه GHQ,سبک های فرزند پروری بامریند,نمره گذاری پرسشنامه فرزندپروری بامریند,دانلود پرسشنامه سبک های فرزندپروری,روایی و پایایی پرسشنامه بامریند
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پرسشنامه ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان می باشد.

پرسشنامه ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان

هدف از این پرسشنامه ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪ اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن منطقه ﺑﻮﺳﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات23
حجم0/87 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

( داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪ اول دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن منطقه ﺑﻮﺳﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان )

چكیده:

پایان نامه حاضر به بررسی رابطه سبك های فرزند پروری و سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی را در دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان در منطقه بوستان و گلستان استان تهران صورت گرفته است .نمونه مورد مطالع372 نفر دانش آموز همراه با پدرانشان می باشدكه بطور تصادفی انتخاب شده انددر این تحقیق برای جمع اوری دادها ازپرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند و پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شده است .نتایج پژوهش به طور كلی نشان داد كه دانش آموزانی كه والدین آنها سبك فرزند پروری قاطع و اطمینان بخشی دارا بودند از سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی بهتری بر خوردار بودند و دانش آموزانی كه والدین آنها دارای سبك فرزند پروری مستبدانه و سهل انگارانه بودند از سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی كمتری نسبت به فرزندان والدینی كه سبك قاطع و اطمینان بخشی داشتند.

کلید واژه ها:

سلامت روانی پیشرفت تحصیلی سبک های فرزندروری


"