پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی با عنوان عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران

عدم رضایت زنان,زمینه های اصلی رضایت زناشویی,منابع نارضایتی همسران,عوامل موثر در رضایت زناشویی,آسیب شناسی زندگی اجتماعی,سازمان بهزیستی استان تهران,دانلود پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی با عنوان عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پر

عنوان پژوهش حاضر عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران خصوصا شیر خوارگاه آمنه است که هدف اصلی آن شناسایی عوامل موثر بر عدم رضایت زناشویی است مشخصات فایل تعداد صفحات84حجم0/63 کیلوبایت فرمت فایل اصلیپایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی با عنوان عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران|42030998|golden|عدم رضایت زنان,زمینه های اصلی رضایت زناشویی,منابع نارضایتی همسران,عوامل موثر در رضایت زناشویی,آسیب شناسی زندگی اجتماعی,سازمان بهزیستی استان تهران,دانلود پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی با عنوان عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پر
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی با عنوان عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران می باشد.


عنوان پژوهش حاضر عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران خصوصا شیر خوارگاه آمنه است که هدف اصلی آن شناسایی عوامل موثر بر عدم رضایت زناشویی است


مشخصات فایل
تعداد صفحات84حجم0/63 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی با عنوانعوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران چکیده :عنوان پژوهش حاضر عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران خصوصا شیر خوارگاه آمنه است که هدف اصلی آن شناسایی عوامل موثر بر عدم رضایت زناشویی است و اهداف فرعی آن بررسی تاثیر خرده مقیاسهای پرسشنامه 115 سوالی ازیچ بر رضایت زناشویی زوجین است .در این تحقیق : پرسش نامه 115 سوالی ازیچ در اختیار 100 زن که برای حل مسائل خانوادگی به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران خصوصا مرکز مشاورۀ آمنه واقع در میدان ونک مراجعه کرده بودند قرار گرفت.داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . کلمات کلیدی:زناشوییعدم رضایت زنانمراکز مشاورۀ دولتیسازمان بهزیستی استان تهران مقدمه:در بین تمامی نهادها، سازمان های اجتماعی، خانواده نقش و اهمیت خاص و بسزایی دارد و تمامی آنهایی که در باب سازمان جامعه اندیشیده اند ، همۀ مصلحین، حتی رویا گرایان و آنان که به ناکجا آباد روی آورده اند، به خانواده و اهمیت حیاتی آن برای جامعه تاکید ورزیده اند. به درستی که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند. چنانچه از خانواده هایی سالم برخوردار نباشد ( ساروخانی 1370).عوامل گوناگون از جمله رضایت زناشویی بر سلامت خانواده تاثیر می گذارد. از طرفی رضایت زناشویی مفهومی چند بعدی است و عوامل گوناگون را شامل می شود. در این زمینه اولسون و دیگران به نقل از ساروخانی 1370 نیز تعریفی ارائه داده اند . آنها معتقدند سه زمینۀ کلی در فرد باید وجود داشته باشد که وابسته به یکدیگر هستند و عبارتند از: الف) رضایت افراد از ازدواج شان ب) رضایت از زندگی خانوادگی ج) رضایت از زندگی به طور کلی فهرست:چکیدهفصل اول:مقدمهبیان مسئلهاهمیت موضوعاهداف تحقیقسوالهای پژوهشیتعریف متغیرها فصل دوم:تعریف خانوادهنظریه سیبرنتیکنظریه سیستمهانظریه یادگیریروابط زناشوییرضایت زناشوییتفاهم زناشوییتنوع نقش در ارتباطات زناشوییسیکل زندگی خانوادهزمینه های اصلی رضایت زناشوییمنابع نارضایتی همسرانعوامل موثر در رضایت زناشوییآسیب شناسی زندگی اجتماعینظریه های رضایتپیشینه تحقیقتحقیقات داخلیتحقیقات خارجی فصل سوم:مقدمهروش پژوهشجامعه آماریگروه نمونهروش نمونه گیریابزار اندازه گیریروش جمع آوری اطلاعاتروشهای آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات فصل پنجم:خلاصهفرضیه اولفرضیه دومفرضیه سومفرضیه چهارم فرضیه پنجم فرضیه ششم فرضیه هفتم فرضیه هشتم فرضیه نهم فرضیه دهمپیشنهادها محدودیت های تحقیقمنابع:
"