پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

فرزند پروری,اختلال اجتماعی,سلامت عمومی,اختلال رفتاری,نوجوانان 14 ساله شهر ابهر,دانلود پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر ,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی,fileina,

پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه شپایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر|42030931|golden|فرزند پروری,اختلال اجتماعی,سلامت عمومی,اختلال رفتاری,نوجوانان 14 ساله شهر ابهر,دانلود پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر ,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی,fileina,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر می باشد.

پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان 14 ساله شهرستان ابهر می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات52
حجم0/88 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc

توضیحات کامل

پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان 14 ساله شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتنداز 1- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی2- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و اختلال اجتماعی 3- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال اضطرابی 4- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری واختلال رفتاری 5- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال جسمانی که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان حدودسنی 14 ساله هستند که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون سلامت عمومی وشیوه فرزندپروری آنها اجراگردیده که نتایج درست در جداول فصل چهارم ترتیب بندی شده وجهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین سلامت عمومی وشیوه های فرزندپروری و همین طور مقیاس های سلامت عمومی به جز اختلال جسمانی رابطه وجود دارد ولی بین اختلالات جسمانی و شیوه های فرزند پروری رابطه وجود ندارد .

کلمات کلیدی:

فرزند پروری اختلال اجتماعی سلامت عمومی اختلال رفتاری نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

مقدمه :

وقتی از چرخه زندگی خانوادگی سخن به میان می آید به خانواده سنتی اشاره می شود خانواده ای که درآن زن وشوهر ازدواج کرده اند وبچه دارشده اند وازدواج باقی می مانند اما ،با افزایش تعداد طلاقها و تنوع زندگیهای ،مشترک ،احتمالااین الگوی سنتی خانواده به زودی دربین کمتر از نصف بزرگسالان مشاهده خواهدشد و این خانواده وپدر ومادر هستند که در تربیت فرزندان می توانند نقشی بسزا داشته باشند چرخه زندگی وجریان بین پدر ومادر جهت تربیت فرزندان جزءاصلی ترین چیزی است که می تواند در نوع تربیت نقش بسزایی داشته باشد .

نوجوانان به آزادی تجربه کردن نیاز دارند بااین حال ،به طوری که ادامه دادن سبک مقتدرانه در طول نوجوانی ،چالشها و سازگاریهای خاصی رادربردارد و توانایی نوجوانان در فکر کردن به روابط اجتماعی نیز تنشهای خانوادگی را بیشتر می کند ،شاید زمانی را به خاطر بیاورید که دیگر والدین خودتان راازآدمهای کاملا"آگاه وکاملی در نظر نمی گرفتید وصرفا"آنها را افراد معمولی می انگاشتید بعداز اینکه نوجوانان والدین خودرا آرمان زدایی می کنند دیگر مانند گذشته در برابر آنها زورنمی آورند خوب با این اوصاف تمام این مطالب منجربه می شود به نوع تربیت فرزندان واینکه فرزندان تحت تاثیر والدین رفتار و اعمالی را انجام می دهندکه اگر مخالف با عرف و شرع جامعه باشد ممکن است که مشکلاتی را بوجودآورد که در وهله اول هم به خود بچه ونوجوان وهم به جامعه ضرر وآسیب می رساند به طوری که از لحاظ روحی وسلامت روانی را هم به خطر می اندازد تربیت فرزندان توسط والدین می تواند در ایجاد روحیه قوی و محکم فرزندان نوعی گام مهمی بردارد و برعکس هم می تواند اقدام کند . سلامت عمومی و سلامت روانی حاصل از این تربیت هم به نوع خود مهم و ضروری است چرا که عدم سلامت روانی باعث ایجاد ناراحتیهای روحی و جسمی می شود (ثورکی 1382 –ص 61 )

فهرست مطالب

چكیده 1

فصل اول : كلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 4

سوال مسئله 6

فرضیه های تحقیق 7

سلامت روانی و عمومی 8

فصل دوم : وضعیت هویت و سلامت روانی 9

وضعیت هویت و سلامت روانی 10

رشد اخلاقی 11

خانواده هسته ای 12

آرزوی مشترك و آرزوی شراكت 13

چرخه زندگی خانوادگی تحول خانواده در صول زمان 14

تاریخچه و تعریف سلامت روانی 18

تاریخچه 19

فصل سوم :روش تحقیق 20

جامعه مورد مطالعه 21

حجم نمونه 21

ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر 22

پرسش نامه شیوه های فرزند پروری 23

روش تحقیق 24

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها 25

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها نوجوانان 26

فهرست

جدول 2-4 بررسی رابطه شیوه فرزند پروری 29

جدول 3-4 بررسی بین اختلال جسمانی و سلامت عمومی 30

جدول 4-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال اجتماعی 31

جدول 5-4 بررسی رابطه بین اختلال اضطرابی 32

جدول 6-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال افسردگی 33

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 34

بحث و نتیجه گیری 35

پیشنهادات 38

محدودیت ها تحقیق 39

ضمائم 40

پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ)41

دستور اجرا و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 44

آیا اخیرا 45

نمره گذاری 46

جدول شماره 6 همبستگیهای بین زیر 47

منابع و ماخذ 50


"