مقاله طراحی، بهینه سازی و ساخت یک حس کننده نیرویی شش درجه آزادی بخش اول: مدلسازی، تحلیل مقاومت مصالحی و بهینه سازی ابعادی

طراحی , مدلسازی ,بهینه سازی,حس کننده نیرویی ,شش محوره

چکیده مقاله: در این مقاله ساختار مناسب و بهینه یک حسگر نیرویی 6 درجه ازادی ارائه گردیده است. با بررسی ساختارهای متداول موجود برای حسگرهای نیرویی، نظیر مالتس کراس ، شینمن ، اسپیلتزر ، مییر و آستک ، سازه مناسب حسگر نیرویی با توجه به ساختار و ظرفیت موردمقاله طراحی، بهینه سازی و ساخت یک حس کننده نیرویی شش درجه آزادی بخش اول: مدلسازی، تحلیل مقاومت مصالحی و بهینه سازی ابعادی|41015100|golden|طراحی , مدلسازی ,بهینه سازی,حس کننده نیرویی ,شش محوره
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله طراحی، بهینه سازی و ساخت یک حس کننده نیرویی شش درجه آزادی بخش اول: مدلسازی، تحلیل مقاومت مصالحی و بهینه سازی ابعادی می باشد.

چکیده مقاله:

در این مقاله ساختار مناسب و بهینه یک حسگر نیرویی 6 درجه ازادی ارائه گردیده است. با بررسی ساختارهای متداول موجود برای حسگرهای نیرویی، نظیر مالتس کراس ، شینمن ، اسپیلتزر ، مییر و آستک ، سازه مناسب حسگر نیرویی با توجه به ساختار و ظرفیت مورد استفاده، انتخاب گردیده و ابعاد بهینه آن بر مبنای سه تابع هدف متشکل از عدد شرطی، صلبیت و حساسیت جهتی نیروسنج با استفاده از الگوریتم بهینه سازی Welder-Mead Simple Search ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها:

طراحی ، مدلسازی ، بهینه سازی ، حس کننده نیرویی ، شش محوره