مقایسه شاهنامه فردوسی با دیگر آثار حماسی جهان

مقایسه شاهنامه فردوسی با دیگر آثار حماسی جهان

فهرست مطالب صفحه عنوان 5 چکیده 7 مقدمه فصل اول 9 زندگی نامه فردوسی 11 ویژگی های هنری شاهنامه 14 تصویرسازی 15 موسیقی 16 منبع داستان های شاهنامه 17 بخش های اصلی شاهنامه 17 دوره اساطیری 17 دوره پهلوانی 18 دوره تاریخی فصل دوم 20 جایگاه جهانی شاهنامه 24 جمقایسه شاهنامه فردوسی با دیگر آثار حماسی جهان|41009495|golden|مقایسه شاهنامه فردوسی با دیگر آثار حماسی جهان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقایسه شاهنامه فردوسی با دیگر آثار حماسی جهان می باشد.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

5

چکیده

7

مقدمه

فصل اول

9

زندگی نامه فردوسی

11

ویژگی های هنری شاهنامه

14

تصویرسازی

15

موسیقی

16

منبع داستان های شاهنامه

17

بخش های اصلی شاهنامه

17

دوره اساطیری

17

دوره پهلوانی

18

دوره تاریخی

فصل دوم

20

جایگاه جهانی شاهنامه

24

جایگاه شاهنامه فردوسی در مقایسه با سایر اثار حماسی جهان

26

و اما تفاوت‌ها

26

و اما نظر من:

فصل سوم

30

مقایسه حماسه ی ایران با حماسه ی دیگر كشورها

31

مشخصه‏های مشترک حماسه‏های ادبی

33

بررسی دلایلِ شباهت و تفاوت در روایتِ داستانهای شاهنامه و تاریخ بلعمی*

34

درآمد

34

منابع و مآخذ شاهنامه

37

منابع تاریخ بلعمی

45

یادداشتها

47

مقایسه شاهنامه با گشتاسپ‌نامه

62

هومر کیست؟

66

مروری بر شاهنامه فردوسی و ایلیاد هومر

81

بررسی مضامین مشترک میان شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر

82

مقایسه ایلیاد و ادیسه هومر با شاهنامه فردوسی

93

شباهت های ایلیاد و ادیسه هومر با شاهنامه فردوسی

96

ترفند در شاهنامه و ایلیاد

98

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

99