تحقیق فراهم سازی مسیر های شبکه جاده ای محدود کننده جا به جایی ها به صورت زمینه سرویس موبایل

تحقیق برق و الكترونیك و مخابرات,تحقیق مخابرات,دانلود تحقیق,مسیر شبكه های جاده ای,سرویس موبایل,تحقیق فراهم سازی مسیر های شبکه جاده ای محدود کننده جا به جایی ها به صورت زمینه سرویس موبایل,فراهم سازی,مسیر,جاده,شبكه,مخابرات,سرویس موبایل

-مقدمه: نرخ پذیرش جهانی تلفن سیار بسیار وسیع است ودر حالیکه اخیرا"تلفن های همراه عمدتا"برای ارتباطات صوتی مورداستفاده قرار می گیرند حجم داده های ارتباطی در حال افزایش است.با فن آوری هایی از جمله GPRS 2.5G 3Gکاربرمیتواند همیشه هزینه اضافی پرداخت نکردهتحقیق فراهم سازی مسیر های شبکه جاده ای محدود کننده جا به جایی ها به صورت زمینه سرویس موبایل|41004091|golden|تحقیق برق و الكترونیك و مخابرات,تحقیق مخابرات,دانلود تحقیق,مسیر شبكه های جاده ای,سرویس موبایل,تحقیق فراهم سازی مسیر های شبکه جاده ای محدود کننده جا به جایی ها به صورت زمینه سرویس موبایل,فراهم سازی,مسیر,جاده,شبكه,مخابرات,سرویس موبایل
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق فراهم سازی مسیر های شبکه جاده ای محدود کننده جا به جایی ها به صورت زمینه سرویس موبایل می باشد.

-مقدمه:
نرخ پذیرش جهانی تلفن سیار بسیار وسیع است ودر حالیکه اخیرا"تلفن های همراه عمدتا"برای ارتباطات صوتی مورداستفاده قرار می گیرند حجم داده های ارتباطی در حال افزایش است.با فن آوری هایی از جمله GPRS 2.5G 3Gکاربرمیتواند همیشه هزینه اضافی پرداخت نکرده و پهنای باند هم در حال افزایش است.
با ظهور سیستم ناوبری جهانی ماهواره گالیله وهمچنین پیشرفت های تنظیم قانون از جمله فرمان USE911وپیشرفتهای مشابه در آسیا واروپا موجب افزایش دسترسی توانمندیهای موقعیت یابی شده است.بنابر این یک ساختار زیر بنایی در حال ظهور است که دامنه ای از خدمات موبایل مستقیم در محل را پشتیبانی می کند.
با وجود این سرویس های موبایل به وسایلی منتقل می شوند که به طور معمول بدون صفحه کلید بوده و فقط صفحه نمایش هایی کوچک دارند.بعلاوه ممکن است از این سرویس ها انتظار رود در موقعیت هایی انتقال پیدا کنند که نقطه توجه اصلی کاربر به سرویس نیست بلکه بیشتر فی المثل به ناوبری ایمن در عبور و مرور است.به این دلایل نسبت به یک موقعیت محاسباتی کامپیوتر رومیزی اهمیت بسیار بیشتری دارد که کاربر فقط اطلاعات و سرویس مربوطه را با حداقل تعامل ممکن با سیستم دریافت کند.یک شیوه جهت کسب این مقادیر اطلاعات مطلع ساختن از زمینه کاربر است.یک زمینه احتمالی موقعیت فعلی کاربر است و دیگری مقصد کاربر است.در عین حال دیگری مسیر کاربر از موقعیت فعلی تا مقصد است.تحقیق حاضر بر این موضوع متمرکز شده است.
مسیر ها به دو دلیل قابل توجه هستند نخست عقل سلیم حکم میکند کاربران موبایل به طور معمول به سوی یک
مقصدسفر کنند (به جای این که بی هدف پرسه بزنند)واینکه هنگامی که کاربر از جایی به جایی دیگر میرود اغلب یا به طور معمول مسیر مشابهی را طی می کند.به عنوان مثال یک کاربر به طور معمول از خانه به محل کار میرود.دوم اینکه مسیر ها به عنوان زمینه برای انواع سرویس ها اهمیت دارند.فی المثل سرویسی که از مسیر کاربر اطلاع دارد ممکن است به کاربر در مورد شرایط مسیر هشدار دهد مثلا":ازدحام و ساخت و سازوتصادف های مسیر در حالیکه کاربررا با شرایطی که مربوط به مسیر او نیستند آزار نمی دهد. به عنوان مثالی دیگر ممکن است هنگامی که یک کاربر در مورد محل هایی جالب توجه که مجاور هستند درخواست کند از مسیر ها استفاده میشود.
به ویژه ممکن است یک سرویس به جای اینکه صرفا"رستوران ها و پمپ بنزین های نزدیک موقعیت فعلی کاربر
راپیشنهاد کند موقعیت آنها در مسیر را اطلاع دهد .همچنین میتوان از اطلاعات مسیر های کاربران موبایل در خدمات رد گیری استفاده کرد تا موفق به ردگیری موثر تر کاربران شوند .
اهداف تحقیق:
این تحقیق تکنیک های اصلی موجود در یک نرم افزار را شرح می دهد تا بر اساس ردگیری موقعیتGPSمسیر های هر کاربر را میسازد. این مسیر ها به عنوان توالی های قسمت های جاده همراه با جهت های رانندگی مدلسازی میشوند ..هرمسیر یک شروع را به یک مقصد متصل مینماید.هر مقصد متعلق به یک کاربر است.مسیرها به وسیله داده های مبنااز جمله زمان های استفاده مربوط میشوند.اطلاعات تجمعی کاربرد هر مسیر نگهداری میشوند.در ساختار سیستم طرح شده یک ایستگاه پردازش کوچک مسئول با کاربر در تعامل است تا اطلاعات فیلتر شده را به سرور بفرستد و واطلاعات را از سرور دریافت کند.ایستگاه های کوچک پردازش توالی های قسمت های جاده را نگهداری نمی کنندزیرا از زیرساخت حمل ونقل نیابت ندارند بلکه بیشتر مسیرها را به مقاصد مورد نظر واطلاعات کاربردی مربوط میکنند .سرور از ارجاع خطی جهت بدست آوردن زیر ساخت موجود در حمل ونقل وبدست آوردن مسیر ها استفاده می کند.این تحقیق سناریوهای ممکن جهت تعامل ایستگاه پردازش- سرور را پوشش میدهد.
در این ساختار کاربران ثبت مسیر را کنترل می کنند .مسائل مربوط به ساختن مسیر حاصل از موقعیت های GPS
تحلیل شدند.الگوریتم هایی که مسائل را حل میکنند بصورت مشروح پوشش داده شدند.این ها شامل الگوریتم هایی
جهت تطبیق نقشه ای ساخت عناصر مسیر تقریب عناصر مسیرو پرکردن شکاف ها می باشند.این مولفه با استفاده
ازJAVA ORACLEPL/SQL واوراکل فضایی اجرا میشود.اثبات مفهوم آزمایشاتی که از سوابق سیستم موقعیت جهانی استفاده می کنند از وسایل نقلیه موجود دریک منطقه وبا استفاده از یک شبکه جاده ای برای این منطقه بدست آمد.مولفه مطرح شده را میتوان در سیستم های بزرگ مورد استفاده قرار داد که سرویس های موبایل را تدارک می بینند .چنین سیستم هایی میتوانند مسیرهای کاربر را در خواست کنند تا بر مبنای زمان وموقعیت فعلی حرکت او را پیش بینی کنند تا شرایط ترافیکی مربوطه را کنترل کنند پارکینگ پیدا کنند و... .