بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری

بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری,تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری,طلاق ,تأثیر طلاق, وقوع بزهکاری,دانلود,پروژه,پایان نامه,سمینار

چکیده1 مقدمه2 اهمیت و ضرورت مسأله3 اهداف تحقیق4 فصل اول کلیات و تعاریف5 مبحث اول:تعریف-تاریخچه و تأثیرات طلاق6 گفتار اول تاریخچه اجمالی در زمینه طلاق7 بند اول طلاق چیست7 بند دوم طلاق در اسلام8 بند سوم فلسفه طلاق در اسلام9 گفتار دوم تبیین پیامدهای منفبررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری|41002453|golden|بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری,تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری,طلاق ,تأثیر طلاق, وقوع بزهکاری,دانلود,پروژه,پایان نامه,سمینار
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی تأثیر طلاق بر وقوع بزهکاری می باشد.

چکیده1

مقدمه2

اهمیت و ضرورت مسأله3

اهداف تحقیق4

فصل اول کلیات و تعاریف5

مبحث اول:تعریف-تاریخچه و تأثیرات طلاق6

گفتار اول تاریخچه اجمالی در زمینه طلاق7

بند اول طلاق چیست7

بند دوم طلاق در اسلام8

بند سوم فلسفه طلاق در اسلام9

گفتار دوم تبیین پیامدهای منفی طلاق9

بند اول بعد فردی10

بند دوم بعد خانوادگی14

بند سوم بعد اجتماعی21

مبحث دوم:بزهکاری22

گفتار اول تعریف بزهکاری22

بند اول تعریف بزه در رویکرد های مختلف رویکرد حقوقی جرم24

بند دوم رویکرد جامعه شناختی24

بند سوم رویکرد جرم شناسی24

گفتار دوم تعریف انواع بزه های معمول25

گفتار سوم رویکرد ها در مورد علل بزهکاری27

بند اول رویکرد شکل ظاهری (Body type theories) 27

بند دوم رویکرد ساختار زیستی 28

بند سوم رویکرد روانشناختی 29

بند چهارم رویکرد وضعیت اقتصادی 30

بند پنجم رویکرد کنترل اجتماعی 30

بند ششم رویکرد پیوند افتراقی 31

بند هفتم رویکردهای التقاطی 33

فصل دوم:رابطه طلاق و بزهکار و بزهکاری اطفال34

مبحث اول:روابط طلاق و بزهکاری35

گفتار اول زمینه نظری پژوهش36

بند اول تئوری میدانی كرت لوین36

بند دوم تئوری فرزندان طلاق جودیت والرستین و جون كلی37

بند سوم نظریه ازگود و همكاران37

بند چهارم نظریه پیوند افتراقی ساترلند38

بند پنجم تئوری هرم نیازهای آبراهام مازلو38

گفتار دوم داده‌ها و نمونه‌ها با در نظر گرفتن یک شهر39

مبحث دوم:بزهکاری اطفال(شاخصترین بزهکاری از آثار طلاق45

گفتار اول انواع جرایم ارتكابی اطفال و نوجوانان46

بند اول جرایم بر ضد اشخاص46

بند دوم جرایم بر ضد اموال47

بند سوم جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه47

گفتار دوم علل ارتلاب بزهکاری اطفال و نوجوانان48

بند اول عوامل بزه زاری داخلی 49

بند دوم بزه زاری خارجی 51

گفتار سوم عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال ونوجوانان 53

نتیجه گیری55

پیشنهادات56

منابع57

چکیده:

بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شكل‌گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌كنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده كه نقش مهمی را در همكاری و متجانس كردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد.
در این کار تحقیقی با موضوع تأثیر طلاق در چگونگی وقوع بزهکاری در فصل اول سعی شده است به تعریف مفاهیم اولیه مانند طلاق و تاریخچه آن و پیامدای آن و موضوع بزهکاری بپردازیم و در فصل بعد به رابطه بین طلاق و بزهکاری خواهیم پرداخت .در قسمتی از فصل دوم به موضوع بزهکاری اطفال نیز خواهیم پرداخت.