پرسشنامه تاثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان

پرسشنامه استراتژی مدیریت منابع انسانی استراتژی رقابتی عملکرد سازمان,پرسشنامه استراتژی مدیریت منابع انسانی ,استراتژی رقابتی عملکرد سازمان,دانلود,پرسشنامه,دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پژوهش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به کار رفته است تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 29 سوال به طیف 5 درجه ای لیکرت به شرح زیر می باشند سوالات 1 تا 8 استراتژی رقابتی سازمان سوالات 9 تا 21 استراتپرسشنامه تاثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان|41002035|golden|پرسشنامه استراتژی مدیریت منابع انسانی استراتژی رقابتی عملکرد سازمان,پرسشنامه استراتژی مدیریت منابع انسانی ,استراتژی رقابتی عملکرد سازمان,دانلود,پرسشنامه,دانلود پرسشنامه
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پرسشنامه تاثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان می باشد.

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پژوهش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران به کار رفته است تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 29 سوال به طیف 5 درجه ای لیکرت به شرح زیر می باشند
سوالات 1 تا 8 استراتژی رقابتی سازمان
سوالات 9 تا 21 استراتژی منابع انسانی سازمان
سوالات 22 تا 29 عملکرد سازمان