تحقیق درباره آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده

تحقیق درباره آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده,مقاله درباره آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده,تحقیق آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده,تحقیق درباره آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده,تحقیق درباره آثار زیست محیطی خودروها

چكیده بسیاری از كشورها از ابتدای سال 1990 با توجه به قوانینی كه برای كاهش تاثیر ضایعات خودروهای فرسوده بر روی محیط زیست وضع شده بود، برنامههای خود را در ارتباط با كاهش این ضایعات اعلام كردند. به هر حال كاهش عمر خودروهای در حال تردد باعث افزایش سیكل زتحقیق درباره آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده|40291138|golden|تحقیق درباره آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده,مقاله درباره آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده,تحقیق آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده,تحقیق درباره آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده,تحقیق درباره آثار زیست محیطی خودروها
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق درباره آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده می باشد.

چكیده

بسیاری از كشورها از ابتدای سال 1990 با توجه به قوانینی كه برای كاهش تاثیر ضایعات خودروهای فرسوده بر روی محیط زیست وضع شده بود، برنامه‌های خود را در ارتباط با كاهش این ضایعات اعلام كردند. به هر حال كاهش عمر خودروهای در حال تردد باعث افزایش سیكل زمانی انتشار گاز CO2 می‌شود. این امر حتی در مورد خودروهایی كه قرار است در آینده تولید شوند نیز صادق است، مگر اینكه در مورد بهینه‌سازی مصرف سوخت آنها پیشرفت‌های موثر و البته بموقع‌تری نسبت به گذشته حاصل آید. كاهش «عمر مفید» خودروهایی كه از بنزین استفاده می‌كنند. بدون استفاده از كاتالیزورهای مبدل البته باعث كاهش دوره انتشار گازهایی مانند NOx و Voc در محیط می‌شود و در واقع ممكن است مقدار نشر این گازها را در محیط زیست كمتر كند. اما از لحاظ اقتصادی، استفاده از كاتالیزورهای مبدل بر روی این خودروها بسیار به صرفه‌تر از حالت قبلی است.

به هر حال در آینده‌ای نزدیك تاثیر عمر مفید خودروها بر دوره انتشار گازهایی از قبیل NOx و Voc كاهش خواهد یافت.


  • 1. مقدمه