ادبیات نظری و پیشینه تحیقق ماهیت و مفاهیم گردشگری و گردشگری مذهبی

ادبیات نظری و پیشینه تحیقق ماهیت و مفاهیم گردشگری و گردشگری مذهبی

ادبیات نظری وپیشینه تحیقق ماهیت ومفاهیم گردشگری وگردشگری مذهبی در 41 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. فهرست مطالب و بخشی از متن : ادبیات نظری وپیشینه تحیقق ماهیت وادبیات نظری و پیشینه تحیقق ماهیت و مفاهیم گردشگری و گردشگری مذهبی|40280366|golden|ادبیات نظری و پیشینه تحیقق ماهیت و مفاهیم گردشگری و گردشگری مذهبی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع ادبیات نظری و پیشینه تحیقق ماهیت و مفاهیم گردشگری و گردشگری مذهبی می باشد.

ادبیات نظری وپیشینه تحیقق ماهیت ومفاهیم گردشگری وگردشگری مذهبی در 41 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

فهرست مطالب و بخشی از متن :

ادبیات نظری وپیشینه تحیقق ماهیت ومفاهیم گردشگری وگردشگری مذهبی

فصل دوم : مبانی نظری -2-3 ماهیت و مفاهیم گردشگری00___________________________________________

page25-2-3-3 گردشگری به عنوان یک محصول.............................................. 31

page26-2-2-3 الگو های فضایی گردشگری....................................................... 35

page26-2-3-1 گونه شناسی گردشگری.............................................................. 35

-2-2 ماهیت و مفاهیم گردشگری01___________________________________________

page29-2-2-3 تاریخچه گردشگری مذهبی....................................................... 31

page30-2-2-2 گردشگری مذهبی..................................................................... 33

page32-2-2-1 تعاریف گردشگری مذهبی......................................................... 23

page33-2-2-1 اهمیت گردشگری مذهبی......................................................... 22

page34-2-2-5 اقسام گردشگری مذهبی............................................................ 21

page39-2-2-6 ویژگی های سفر های مذهبی.................................................... 21

page40-2-2-7 جایگاه زیارت در گردشگری مذهبی........................................... 23

page40-2-2-3 جایگاه گردشگری مذهبی و زیارتی نزد شیعیان............................ 23

page42-2-2-33 جاذبه های گردشگری مذهبی................................................. 23

page42-2-2-32 عرضه و تقاضای گردشگری...................................................... 13

page44-2-2-31 ارکان تقاضای گردشگری مذهبی............................................. 12

page45-2-2-31 فرایند تقاضای گردشگری......................................................... 11

page46-2-2-35 قابلیت های گردشگری مذهبی ایران........................................ 15

-2-1 گردشگری مذهبی در شهرها و کالن شهرها 3._______________________________

page48-2-1-3 ساختار اکواوژیکی شهرهای مذهبی............................................ 16

page48-2-1-1 اقتصاد گردشگری در شهر های مذهبی....................................... 17

page49-2-1-2 عوامل جذب گردشگران مذهبی............................................... 11

page52-2-1-1 عوامل ایستایی گردشگری مذهبی.............................................. 12

page53-2-1-1 گونه شناسی گردشگری مذهبی.................................................. 12

2-1-5 پیامد های گردشگری در شهرهای مذهبی............................................... 11

-2-1 مدلی مفهومی از گردشگری مذهبی 0.____________________________________

3 ماهیت و مفاهیم گردشگری

-2-3-3 گردشگری به عنوان یک محصول

بسیاری از پژوهش گران گردشگری تالش کرده اند تا ماهیت"محصول گردشگری"را تعریف کنند . برخی از این رویکردها با در نظر داشتن سمت عرضه و تقاضا گردشگری، نحوه تعامل عناصر مختلف مقصد و گردشگری را توصیف می کنند. مورفی مقصدهای گردشگری را مانند یک بازار می داند که رویارویی و تعامل وجه تقاضا و عناصر عرضه در آن، منجر به"مصرف"می شود. شاو و ویلیامز نیز محیط شهری را با تمام ویژگی هایش یک محصول تفریحی می دانند . طبقه گفته کلب محصول می تواند یک کاالی فیزیکی، خدمت، یک ایده یا تجربه باشد. یک شهر به طور همزمان ترکیبی از کاال های فیزیکی خدمت و ایده است که تجربه گردشگری را شکل می دهد بناها و معماری آنها، بوستان ها، خیابان ها، امکانات فرهنگی و مذهبی، مجسمه های یاد بود و حتی سیستم حمل ونقل، برخی از محصوالت فیزیکی شهرها هستند. این ویژگی ها فیزیکی، عنصر مهمی در شکل گیری تصویر ذهنی مقصد به عنوان یک شهر تاریخی، سنتی یا مدرن است. موقعیت جغرافیایی شهر بخش دیگری از محصول فیزیکی شهرمحسوب می شوند. اجرای نمایش، رقص های محلی، کنسرت ها و جشنواره ها از جمله خدماتی هستنند که شهر به گردشگران ارائه می دهد. تصویری که از مقصد در ذهن گردشگران شکل می گیرد، در واقع همان ایده شهر هستند . هنگام بازاریابی یک شهر به عنوان مقصد گردشگری باید به پیشبرد ترکیبی از کاال های فیزیکی، خدمت و ایده این محصول پرداخت. گردشگران در حین تجربه محصوالت گردشگری، به ارزیابی آن ها می پردازند. آن ها محصوالت را با در نظر گرفتن میزان ارضای نیاز هایشان و انتظارتشان از کیفیت محصول ارزیابی می کنند. در بحث بازاریابی گردشگری اکثر نویسندگان بین محصول و خدمات تمایز قایل نمی شوند آنها با فرض اینکه محصوالت و خدمات تقریبا مترادف می باشند به محصول گردشگری اشاره می کنند و یک محصول را اینگونه تعریف می کنند"هر چیزی که بتواند برای جلب توجه، تملک،استفاده یا مصرف به بازار عرضه شود احتماالُ نیاز یا خواسته ای ر ا ارضاء نمایند این تعریف شامل هدف های فیزیکی، خدمات و اماکن و سازمان ها و عقاید می شود )محمود ضیایی،نیلوفر عباسی،.)0300

14

-2-2-3 الگو های فضایی گردشگری

گردشگری یکی از جریانهای جهانی است که به خوبی بیانگر ترکیب امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و در یک رویکرد جهانی سیطره بر تمامی فضاهای ماقبل مدرن، مدرن و پسامدرن را شکل می دهد. گردشگری میل به استفاده از فضا در اوقات فراغت با انگیزه ها و اهداف مختلفی است .گردشگری در یک کلیت در برگیرنده جریان ایجاد درآمد و اشتغال برای ساکنان محلی در عرضه فضا برای استفاده گردشگران یکی از این آثار است.

گردشگری در پردازش فضایی الگو های متفاوتی را ارائه می دهد که هرکدام از آنها ساختار و عملکرد فضایی خاصی را در پی دارد. الگوهای گردشگری دربرگیرنده گردشگری شهری،گردشگری روستایی، گردشگری عشایری و گردشگری طبیعی )طبیعت گردی( است که هریک ساختار و عملکرد ویژه ای را در زمینه گردشگری می طلبد. نتایج مثبت و منفی حاصل از گردشگری در فضای جغرافیایی با دیالکتیک گردشگری در رابطه است؛ دیالکتیک که یکی از اصول آن تضاد است . گردشگری از یک سو جهانی شدن سرمایه، انسان و فضا را دنبال می کند و از سوی دیگر امری محلی از هر لحاظ است.

گردشگری پسامدرن بیش از هر صنعت دیگری امکان رعایت عدالت جغرافیایی یا عدالت فضایی را به وجود می آورد. عدالت جغرافیایی یکی از عمده ترین زیر ساخت های عدالت اجتماعی است.گسترش استفاده از فضاهای مختلف امکان توزیع زیرساختها، توزیع خدمات و رفاه و توزیع درآمد را در همه فضا ها به وجود می آورد. استفاده از طبیعت به معنی وسیع کلمه در گردشگری موجب آن می شود که کل کره زمین به فضای جغرافیایی تبدیل شود.گردشگری پسامدرن با استفاده از کل این فضا می تواند در توزیع درآمد در فضای جغرافیایی و در نتیجه در عدالت اجتماعی نقش اساسی داشته باشد )مافی وسقایی،..)011 :031

-2-3-1 گونه شناسی گردشگری

این حقیقت که گردشگران از جنبه های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند از دیرباز مورد توجه صاحب نظران و متولیان گردشگری بوده است. همین تفاوت ها و تاثیر آن در رفتار و روابط گردشگران با محیط های فیزیکی، فرهنگی و افراد در طی سفر و در مقصد، باعث شده است که دسته بندی ها یا نوع شناسی های متعددی از آنان ارائه شوداصوالُ. گونه شناسی ها از این نظر مفیدند که با ارئه طبقه بندی ساده از پدیده های پیچیده، امکان درک آن ها را فراهم می کنند. اریک کوهن نخستین کسی بود که به صورت علمی و تحلیلی به گونه شناسی و دسته بندی

15

گردشگران مبادرت کرد. او ابتدا گردشگران را به دو دسته گردشگران سازمان دهی شده و سازمان دهی نشده تقسیم بندی کرد. منظور او از بکار گیری لفظ سازماندهی شده این بود که مشخص سازد تا چه حد برنامه و مراحل سفر گردشگری به سازمانها و موسسات گردشگری وابسته است. دسته اول شامل " گردشگران انبوه سازمان یافته" و " گردشگران انفرادی سازمان یافته" و دسته دوم شامل " گردشگران اکتشافی" و " گردشگران آسانگرد" می شود به نظر کوهن هر کدام از این دو دسته تقاضا های مختلفی از مقصد دارند.