تحقیق با موضوع از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی

تحقیق با موضوع از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی

توضیحات: 29صفحه قالب ورد قابل ویرایش 29صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: نقش سنت با ظهور نوگرایی و جوامع مدرن بدون شك تغییراتی یافته و برخی وجوه آن تحت تاثیتحقیق با موضوع از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی|40277708|golden|تحقیق با موضوع از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق با موضوع از ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی می باشد.

توضیحات:

29صفحه قالب ورد قابل ویرایش

29صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

نقش سنت با ظهور نوگرایی و جوامع مدرن بدون شك تغییراتی یافته و برخی وجوه آن تحت تاثیر شرایط جدیدجهانی قرار گرفته است. تعیین این دگرگونیها بسته به خصوصیات فرهنگی هر جامعه متفاوت می باشد ، اما نمیتوان گفت كه لزوماً این تحولات سبب تضعیف سنت شد، چرا كه بسیاری سنتها همچنان نقش مهمی در زندگی افراد و حیات اجتماعی ایفا میكنند و حتی اگر تمامی راهها برای انتقال آنها به نسلهای بعد مسدود باشد، انتقال شفاهی و سینه به سینه را نمیتوان مانع شد. حقایق اجتماعی نشان داده است كه عناصر مدرن و سنتی زندگی با یكدیگر مانع الجمع نیستند، بلكه مردم چنان زندگی خود را سازماندهی میكنند كه عناصر سنتی با شیوههای جدید زندگی یكپارچه شود. در این سازماندهی لزوماً نه سنتها كنار گذارده میشوند و نه شیوههای جدید مطرود میگردند، بلكه در تعامل آنها برخی از سنتها و عناصر مدرن هیئتی نو مییابند و برآیند آنها سبب تحكیم زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد. هر چند برخی شرایط اجتماعی سبب حذف عناصری از سنت یا مدرنیسم از مدار حیات جامعه شده است، اما این امر نباید سبب صدور احكام عمومی و علی و معلولی گردد.

قهرست برخی ازمطالب: