دانلود تحقیق نقش والدین در تربیت فرزند

والدین تربیت فرزند,نقش پدر ,نقش مادر

مقدمه نقش والدین برای كودك و زندگی حال و آیندۀ او بسیار مهم است. والدین دارای تأثیرات وراثتی و محیطی سرنوشت ساز برای كودك است، رفتار او الگو و مدل است؛ گفتار اودانلود تحقیق نقش والدین در تربیت فرزند|40275121|golden|والدین تربیت فرزند,نقش پدر ,نقش مادر
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق نقش والدین در تربیت فرزند می باشد.

مقدمه

نقش والدین برای كودك و زندگی حال و آیندۀ او بسیار مهم است. والدین دارای تأثیرات وراثتی و محیطی سرنوشت ساز برای كودك است، رفتار او الگو و مدل است؛ گفتار او سند است، غرور او كارساز است، جرأت او اطمینان بخش است، هیبت و وقار او سازنده است. زندگی و وجود او مایه گرمی و نشاط كودكان در محیط خانواده است.

شیوة برخوردها، كیفیت اعمال انضباط، شیوه محبت یا خشونت، تزلزل یا قاطعیت در رفتار، اتكای به نفس، اقتدار و سندیت والدین برای كودك درس آموز و سازنده است. شرافت و نجابت والدین در كودك نقش مؤثر دارد به همان میزان كه سلامت در او اثردارد. كودك آلوده به دنیا نمی آید این خانواده و مخصوصاً پدر است كه زمینه ساز شرافت یا آلودگی است.

بنابراین، این پرسش مطرح می شود كه والدین چه نقشی در تربیت فرزنددارد؟ این نوشته درصدد است تا به این گونه پرسش هاپاسخ بگوید و نقش والدین را در تربیت فرزند روشن نماید.

نقش الگویی پدر

كودك در مسیر رشد از افرادی بسیاری اثر می پذیرد و تحت تأثیر دیده ها و شنیده های بسیاری قرار می گیرد. همة آنهایی كه در اطراف او هستند و به نحوی در او اثرگذارند مدل و الگوی كودك اند. پدر از همة‌ آنها مهمتر و مؤثرتر است و این اهمیت و تأثیر تا سنین نوجوانی هم چنان ادامه دارد.

رفتار پدر برای فرزند خردسال همه چیز است؛ درس است، اخلاق است، تربیت است، سازندگی یا ویرانگری است. طفل در سنین خردسالی همه چیز را از او كسب می كند. محبت، شفقت، وفاداری، خلوص و صفا، رشادت، شهامت، ادب و تواضع، عزت نفس، سجایای اخلاقی، درستكاری، پشتكار، سربلندی، شرافت، صداقت، را از او فرا می گیرد.

این امر از نظر روانشناسان تربیتی گسترش دارد كه برخی از آنها رفتار فرزندان را انعكاسی از رفتار پدران دانسته اند و گفته اند تو اول كودك خود را به من بنمای، تا بگویم تو كی هستی. نحوة استدلال پدر، به كارگیری وسایل و ابزار، كینه توزی و خود خواهی او... همه در كودك نقش دارد.

بر این اساس پدران در برابر رفتار شخصی خود مسؤول اند. هر آنچه را كه می یابند به فرزندان یاد می دهند. افكار و رفتار او را بر این اساس جهت می دهند، موجبات رشد و یا سقوط شخصیت فرزندان را فراهم می آورند.

تربیت فرزند از راه الگو

اهمیت رفتارپدر

بدون تردید الگو نقش بنیادینی درتربیت و سازندگی كودك دارد.ازاین رو، اگر هیچ تحلیل روانشناختی و دلیل علمی بر نقش اساسی الگوها در شكل گیری شخصیت فرد و نحوة سلوك او و نیاز همه جانبهای كه به الگوها دارد، وجود نداشته باشد، كافی است كه هرفرد به همان تجربة گستردهای كه در زندگی شخصی در این خصوص دارد و احساس نیاز به الگو و تأثیر آن را عملاً و از درون در خود یافته اند، ببینند.
با این توجیه باید گفت: پدران اگر بخواهند فرزند خود را بپرورانند و او را به شیوه و روشی خاصی جهت دهند برنامه این است كه خود باید مدل و الگوی راه و روشی باشند كه آن را برای فرزند خویش خواستاراند. پدرانی كه بین عمل و گفتارشان، بین كردار و امر و نهی شان تفاوت است هر گز نخواهند توانست در فرزندان مؤثر باشند. و هم پدرانی كه فرصتی كافی برای ارتباط با فرزندان ندارند و در فرصتی محدود تنها چند كلمهای را به عنوان وعظ و نصحیت با فرزندان درمیان میگذارند هرگز قادر نیستند به اهداف و مقاصدی كه مورد نظر شان است برسند.
پدر باید برای كودك سرمشق صداقت، شرافت، وقت شناسی، رعایت نظافت، خوش قولی، سخاوت، جرأت، قدرت تحمل باشد.او در سایة‌ رعایت این وظایف و برنامهها به شخصیت فرزندشان شكل میدهند و موجبات جمال معنوی و عزت فرزند را فراهم میسازد.

پدران آلوده در روحیة فرزندان اثراتی منفی میگذارند و ما كمتر افرادی را سراغ داریم كه خود پدران نادرستی باشند و فرزندشان افراد سالم به بار آمده باشند.

و در ادامه داریم:

اهمیت رفتار مادر

اثر رفتار و كردار مادر در كودك

نقش تفاهم والدین درتربیت فرزند

تفاهم در پرتو محبت و احترام

الف ـ‌ احترامگفتاری

ب ـ‌ احترام شنیداری

چشم پوشی از خطاها

شیوة‌ گذشت و چشم پوشی

فایل ورد 12 صفحه