دانلود تحقیق تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی

تهاجم فرهنگی,آثار آن بر جامعه امروزی ,تهاجم فرهنگی جدی است,هدف تهاجم فرهنگی ,رخنه های فرهنگی ,كارگذاران تاریخی تهاجم فرهنگی

مقدمه مستكبران و جهانخواران از دیرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعی بر فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان می كوشند تا فرهنگ مبتنی بر ادبیات استعماری خود را كه توجیه كننده این تهاجم میباشد را با پوشش دموكراسی در بین ملت ها شایع نمایند لذا دانلود تحقیق تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی|40272621|golden|تهاجم فرهنگی,آثار آن بر جامعه امروزی ,تهاجم فرهنگی جدی است,هدف تهاجم فرهنگی ,رخنه های فرهنگی ,كارگذاران تاریخی تهاجم فرهنگی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق تهاجم فرهنگی و آثار آن بر جامعه امروزی می باشد.

مقدمه

مستكبران و جهانخواران از دیرباز جهت تحقق اهداف شوم خود سعی بر فرهنگ سازی و تخریب فرهنگ ملت ها را داشته اند آنان می كوشند تا فرهنگ مبتنی بر ادبیات استعماری خود را كه توجیه كننده این تهاجم می‌باشد را با پوشش دموكراسی در بین ملت ها شایع نمایند لذا ترفندهای مختلفی را با هدف قلب مفاهیم ارزشی و ملوث كردن فضای فرهنگی جوامع به ابهام و تردید و نیز سؤال برانگیز نمودن ارزشهای دینی و قومی جامعة تحت تهاجم، راه وصول به مقصد را بری خود هموار كنند، بدیهی است در چنین فضای آلوده و مصمومی حق از باطل و ارزش از ضد ارزش و … شناخته نمی‌شود. خوشبختانه در جوامع اسلامی كه یكی از هدف های اصلی تهاجم فرهنگی است ( به ویژه كشور عزیزمان ایران) عزیزانی هستند كه ضمن آگاهی از ماهیت تهاجم فرهنگی و شناخت شگردهای پیچیدة آن در معرض ابعاد تهاجم و دفاع از فرهنگ كمل طلب و پویا و حیات بخش اسلامی سعی داشته تا اثرات تهاجمی دشمن را خنثی و یا كم رنگ نمایند


« تهاجم فرهنگی جدی است»

فرهنگ مهمترین عامل نگهداری و پایداری ایرانیان است، زیرا ایرانیان در مواردی چند با فرهنگ خویش از پیروز شدگان تطامی مجذ وبین فرهنگی ساخته اند، تجربه نشان داده است كه ایرانیان ملتی فرهنگ پرور، قانع، حق جو، سخت اعتماد، ولی پایدار در پاسداری از باورها و اعتقاد خود هستند موضوع تهاجم فرهنگی نیز برای ایرانیان كه سهم بزرگی در گسترش و ایجاد فرهنگ و تمدن بشری دارند، بسیار جدی و با اهمیت است زیرا تنها راه، از پای درآوردن ایران و ایرانیان، گرفتن این سه دفاع فرهنگی از این ملت سرافراز در تاریخ است. ایرانیان حتی در هنگام كمبود امكانات ثبت و نگهداری دست آورد فرهنگی و داشن خود را به روش سینه به سینه (گفتاری) به نسل های بعدی منتقل نموده اند، فرهنگ: فرهنگ هر ملت عبارت است از مجموعه باورها و رفتارهای آن قوم یا ملت در واقع فرهنگ هر ملت مانند شناسنامه آن قوم و ملت است، تهاجم فرهنگی هنگامی آغاز می شود كه خود خواهان و زیاده خواهان، فرهنگ امتی را همچون سوی در مقابل خواسته های ببینند.

هدف تهاجم فرهنگی: چون معمولاً انسانها از باورشان پیروی نموده و باورها در واقع الگوهای رفتاری اقوام و ملت ها را مشخص می‌كند، ساده ترین راه به خدمت در آوردن مردم، ایجاد باور دیگری در آنان است پیش از آن نیز در فرهنگسازی به صورت های ابتدایی تر: بهانه جویی، اشكالتراشی، تهمت ناروا، همجو، تمسخر و انكار فرهنگ های ناب الهی انجام می‌شده است. سابقه تهاجم فرهنگی اگر چه تهاجم فرهنگی قدمتی همپای تاریخ دارد ولی خطر آن برای ملت ها از زمان بیرون راندن پرتقالی ها از بندرعباس كه انگلیسی ها متوجه توانایی های رزمی ایرانیان شدند، شكلی جدید به خود گرفت، در زمان تسلط كامل انگلیس در ایران( به علت بی رقیب شدن در اثر تغییر نظام روسیه) با روی كار آوردن رضاخان، بازهم روحانی آزاد، آیت الله سید حسن مدرس یكه و تنها در مقابل استبداد رضاخانی را ادامه و سرانجام به فیض شهاد رسید نهضت ملی شدن نفت نیز با حمایت آیت الله سید ابوالقاسم كاشانی شكل گرفت اما روشنفكرانی كه روحانیت را فقط برای كسب قدرت می خواستند با عدم توجه لازم به مذهب، حمایت عامه را از دست داده و زمینه كودتای، آمریكایی فراهم شد. اولین مقاومت گسترده در مقابل حكومت كودتای آمریكایی به دنبال افشاگری حضرت امام خمینی (ره) در پانزدهم خرداد ماه 1342 آغاز شد، همین مقاومت، سرآغازی شد برای انقلاب اسلامی بهمن 1357 كه همچون بهمنی بر توطئه های چهار صد ساله انگلیس و تسلط 25 ساله، آمریكا فرود آمد. اهمیت انقلاب 22 بهمن چنان قاطع بود كه آخرین سفیر انگلیس پیش از پیروزی انقلاب را وادار به اعتراف شگفت آوری نمود.« رضاشاه در مدت سلطنت خود نتوانست بیشتر از یك خراش سطحی در زیر بنای جامعه ایرانی به وجود آورد.»

رخنه های فرهنگی: هنگامی كه ملت ایران در سایه رهبری روحانیت و مقاومت های دین باوران تا حدی جلوی نفوذ های استعماری را به درون كشور گرفت، فراموشخانه ایها كه همواره در اندیشه كسب و جاهت مردمی بودند با پوشش روشنفكری برای بهره برداری از این شناخت مردمی و گرایش حاصل از آن، با ظاهر ملی گرایانه برای ترقی كشور، مجاری چندی را به روی استعمار گران مترصد گشودند: 1- گشودن مدارس خارجی= حتی افراد با استعداد در میان شاگردان آنها به علت روشن ننمودن علل واقعی عقب افتادگی كشور، در اثر مقایسه آنچه كه از كشور خود می دیدند، با آنچه را كه از اروپا می شنیدند، به جهت ظاهر بینی دچار شیفتگی به غرب می شدند.، و لذا غالباً محصول كار آن مدارس پروردن شیفتگا به غرب بود! 2- اعزام محصل به خارج= آنچه را در اروپا این محصلین می‌دیدند، بسیار برتر از آن چیزهایی بود كه در كشور خود دیده بودند، خصوصاً اینكه بشتر آنها به علت كمی سن و تجربه حاصل از آن و كمبود دانش عقیدتی غالباً دچار خود باختگی شده و بسیاری نیز عامل فراموشخانه شدند.3- تهدید و تدوین كتابهای درسی توسط این تربیت یافتگان: مدارس خارجی یا تحصیل كردگان خارج، ذهن پویا ولی خالی جوانان را با آموخته های غالباً جهت دار فراموشخنه ای می انباشتند، این روش ضمن معمول نمودن فرهنگ غیر خلاق حافظه ای، (متكی بر محفوظات) شیفتگان و خود باختگان بسیاری را برای فرهنگ غرب ساخت. 4- مطبوعات مروج فرهنگ اروپایی: خصوصاً طی پادشاهی پهلوی ها كه كم سوادان را هدف قرار می دادند و زمینه مردمی را برای همراهی با شیفتگان تمدن غربی فراهم می‌نمودند 5- احزاب و گروه های سیاسی= چپ و راست همگی مروج فرهنگ سیاسی غرب و بیگانه از خودی بودند غالباً لامذهبی را ترویج می نمودند، كم دشمن فرهنگ ایراین بود. گسست فرهنگی، از آنان چنان سر گشتگان بی اعتنا به دین و فرهنگ خوری ساخت كه حتی بسیاری از فرط بیگانگان از پیرامون خود، به انواع اعتیاد گرفتار شدند! خطر این خود باختگان هنگامی بیشتر می‌شد كه غالباً خواسته های برنامه ریزان تهاجم فرهنگی را با رنگ و لعاب روشنفكر و طنخواه به جامعه خودی تلقین می‌نمودند.

كارگذاران تاریخی تهاجم فرهنگی: فن شناسان و متخصصان فاقد فرهنگ راستین بدون توجه لازم به اجتماع با ساختن، اهرم عظیم به گور فدا عنه عظمت بخشیدند و توانایی تخصصی خود را اثبات نمودند، اما آیا نسل های سازنده آن دچار ستم بودگی نبودند؟ آیا ساختن بناهایی با چنان عظمت بدون دانش و تخصص معماران و مهندسان همراه استثمار و بهره كشی از محرومان مقدور بوده است؟ پس با كنار زدن پرده ها كه كسب مكتوم نگهداشتن حقایق می‌شوند، در می یابیم دانشمندان بدون فرهنگ راستین ابزاری در خدمت فراعنه زمان برای بیداد گری و ظلم بر مردم بوده‌اند و خواهند بود. برای اینكه تلقین نشود تحت تأثیر احساسات محض چیزی به گزافه آورده شده است، یا نوك پیكان تهاجم فرهنگی، یعنی جوسازان حرفه ای، چیزی از اهمیت این واقعیت نكاهند و كسانی كه روز به روز بر دانششان افزوده می شود و در عین حال روز به روز كم فرهنگ تر می شوند و این افراد كه نمونه های برجسته محیط فرهنگی را تشكیل می دهند از آنجا كه روز به روز سطح عملشان در محیط محدودتر و كوچكتری ارتقاء می یابد، و این متخصصین كه هر روز در رشته های محدودتر و فشرده تری متخصص می شوند برای حیات فرهنگی موجودات خطرناكی می باشند درپاهای تهاجم فرهنگی = برای روشن شدن گستردگی تهاجم فرهنگی و میازن مظلومیت اسلام، از كتاب فرهنگ لغات شروع می‌كنیم. لغت نامه كه ظاهراً نمی باید چیزی جز ارائه تعریف واژگان یا مترادف های واژه ها باشد، اما در كتاب فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی كه توسط آقای سلیمان جیم كه از اقلیت یهودی تدونی شده ( به تاریخ 11 دیماه 1329) معانی را برای بعضی واژه های انگلیسی آورده اند كه می تواند، برای تو هم پنداران تهاجم فرهنگی قابل توجه باشد و جالب تر اینكه در تجدید چاپهای آن هم این موضوع تكرار شده است. اسلام آخرین و جوانترین ادیان صاحب كتاب و بیش از شش قرن جوان تر از مسیحیت است، حال آنكه مسیحیت دیانتی قدیمی است. كه مسیحیت در تكمیل و جایگزینی آن برای هدایت شبه از جانب خداوند عرضه شده است از این رو به جهت تارخی، معنی مترادف و منطقی تازه یهودی، واپگرا، كهنه گر یا ساده تر، مرتجع می‌شود. موردی از گذشته ها تاكنون: چون بخش بزرگی از جزیره العرب را صحرا تشكیل می‌دهد اروپاییان از این واقعیت جغرافیایی سوء استفاده نمودند در بخش تبلیغاتی جنگلهای صلیبی بر آن تكیه نمودند تمام مسلمانان را صحرانشین می نامیدند. بعدها اروپاییان با افزایش كینه ای كه در اثر شكست های متعدد در جنگلهای صلیبی پیدا نمودند حتی این كلمه ترد آنان معانی زشتی چون كافر، وحشی حتی زشت تر، همچون اجامروا و باش نیز پیدا نمود. یكی از سیاست های انگلیس از دیر باز تفرقه انداختن بود، اكنون صهیونیسم نیز از این سیاست برای تفرقه اندازی بیشتر بین اعراب و همسایگان غیر عربشان سود بسیاری برده و می برد در مطلب « ولو آنكه عراق بیش از حد به شرق نگرد تا غرب» در حالیكه دشمن واقعی اعراب، اسرائیل است، كه در غرب كشور عربی اردن آن هم در غرب عراق قرار دارد، نویسنده با تلقین، برای ایجاد توجه بیش از حد عراق به شرق، یعنی ایران فارس زبان متوجه می نماید. برای اینكه عمق این تحریك به درگیری اعراب با همسایگان غیر عربشان خصوصاً ایران روشن شود، شما را به كتاب صد میلیون عرب» ارجاع می‌نماید « عراق، شاید كشوری واقع نباشد و بی گمان ایالت در حدی ایران است» ضمن انحراف توجه اعراب از اسرائیل به همسایگان غیر عرب بهانه خرید اسلحه های غربی را هم برای شاه فراهم می‌نموده اند. چون امكان دارد واژه ی صحرانشینی مورد سوء استفاده قرار گیرد. ضروری بی نظر می‌رسد برای دانش پژوهان درستكار با وجود آگاهی كه دارند، حقیقت و حدود این صحرانشین یكبار و برای همیشه روشن شود، تا صحرانشینی فقط بخشی از اعراب جزیره العرب كه اصری روشن و قابل قبول است! به جهت پیدایش درخشانترین بخش تاریخ اعراب یعنی ظهور اسلام و آخرین پیامبر الهی (ص) كه از میان صحرانشینان می‌باشد، همچنین وجود مقدس ترین شهرهای مسلمانان همچون مكه معظمه و مدینه منوره در كنار صحرا كینه ورزان فراموش كننده شكست های صلیبی را به واكنش های بزرگنمایانه امر صحرانشینی موفق ننماید تا نتوانند بدینوسیله از علایق مسلمانان برای جریمه دار نمودن احساست یا افكار حقوق آنان سوء استفاده نمایند. تهاجم فرهنگی و فرهنگ خودی = قبل از اینكه به نمونه ای از تهاجم فرهنگی در كتابهای تحت عنوان فرهنگ فارسی اشاره داشته باشیم، باید یادآوری نمود، آوردن این نمونه ها از آن جهت مهم است كه كاربرد كلمه فرهنگ، مسوولیت تهیه كنندگان این كتابهای پرزحمت را می افزاید. از اینرو می باشد همه سونگرانه تر تدارك شوند تا وافق برازنده كلمه فرهنگ باشند، در ارائه مطلب تاریخی نیز رعایت نكاتی چند لازم است: نخست: برای انتقال درست رویداد و اهمیت تاریخی آن بایستی ترتیب زمانی رویدادها رعایت شود. دوم: بایستی ارزیابی درست یا حتی المقدور تلاش به ارزیابی درستی را برای ارائه داشته باشیم در غیر این صورت علی رغم زحمات طاقت فرسایی كه این گونه كارها دارند كاری همراه انصاف و عدالت نخواهند بود، زیرا ارائه مطلب بر موضع ارزشی خود قرار نگرفته است، در تعریف سیاسی نیز كاری را كه كمتر یا بیشتر ارزیابی شده باشد فرصت طلبی می نامند. نخست: همانطوری كه در تعریف آورده شده تحولات اروپایی، در قرن نهم هجری ( قرن پانزدهم میلادی) شروع شده است حال آنكه تحولات ملل اسلامی پنج قرن زودتر در قرن چهارم هجری ( قرن دهم میلادی) آغاز شده بود. اگر نتایج جنگلهای صلیبی را كه در اواخر قرن پنجم هجری ( 1099 میلادی) تا اواسط قرن هفتم هجری (1270 میلادی) پیش آورده شدند نیز در نظر گرفته شود. به راحتی قابل دریافت است كه طی دو قرن جمعاً هشت جنگ به مسلمانان تحمیل شد اگر ویرانی هایی را به سرزمینهای اسلامی تحمیل نمودند اروپاییان را با فرهنگ و علوم ملل اسلامی آشنا ساخت. دوم: نكته مهمی كه نیازمند ژرفتگری است اینكه اگر ظاهراً رشد و نمو ادبیات و هنر حاصل از تحولات اروپایی با دور شدن از دین صورت پذیرفت، تا دیگر نتوانند گالیله را مجبور به پس گرفتن اظهارات و نظریات خود نمایند یا ژاندارك را به تلی از آتش بسپارند ولی رشد و شكوفایی ملت مسلمان ایران پس از كاهش اقتدار مطلقه خلفای عباسی ظاهراً اسلامی و امكان توجه بیشتر به خاتم پیامبران (ص) و خاندان حضرتش كه به روشنی در آثار بزرگان ادب و هنر ایرانی نیز منعكس است آغاز گردید خلاصه اینكه رشد فرهنگی مسلمانان به ویژه ایرانیان در سایه اسلام و تكامل باورهای دینی صورت پذیرفت. در این رابطه اشاراتی هر چند مختصر از اوادات بزرگان علم و ادب و فرهنگ ایران به دین و مقامات مذهبی ضروری به نظر می‌رسد: 1- حكیم ابوالقاسم فردوسی، احیا كننده زبان پارسی و بزرگترین حماسه سرای جهان به لحاظ شیعه بودن از دریافت صله و پاداش محروم شد 2- ابوعلی سینا كه به خاطر تشریح برای كالبد شناسی مورد تهمت كفر قرار می گیرد، گلایه و اعتراض خود را در قالب شعری اظهار نموده است، تا مسلمان بودن خود را نشان دهد. 3- ناصر خسرو ملقب به حجت از مبلغین فاطمی ( شیعه هفت امامی) بوده است. 4- شیخ فرید الدین عطار كه در اواسط قرن ششم متولد شد و در سال 627 هجری قمری هنگام حمله مغولان به شهادت رسید نام شاهكار خود را منطق الطیر را از آیه 16 سوره نحل قرآن مجید گرفته است. 5- جلال الدین محمد مولوی عارف و شاعر بزرگ هم چنانكه عنوانش نشان میدهد عنوان مولوی را برادران اهل تسنن برای روحانیون خود بكار می‌برند. 6- شیخ مصلح الدین سعدی كه مطالعه آغاز گلستان آرمی را بیاد مجلس علمای دین می اندازد. سوم = تعریف معانی و بیان در مورد اسم معرفه یك رویداد تاریخی غیر ضروری است خصوصاً این كه این تعریف مغایر با نگرش و باورهای دین باورانه باشد! در آغاز شرح آورده شده « بحث بعد از موت» این توضیح به معنی معاد می شود در باور دینی ما مسلمانان، نبوت و معاد، فقط در حیطه قدرت خداوند بی همتا می‌باشد و بس! ارتباط آنان به هر چه غیر از خداوند بی همتا شرك است به فرمایش شهید آیت الله مطهری نمی باید به نفی تلویحی اصول همچون توحید و معاد اقدام نموده، زیرا این كار حاصل اندیشه های مات( بایستی، چپ، ماركسیستی) یار است ( فراماسیونی) می‌باشد. ردپا در كتابهای قابل قبول= با وجود احترامی كه به جهت وسعت دید و چند سونگری نویسنده كتاب ژیوپلیتیك گرسنگی برای ایشان قایل هستم، زیرا علاوه بر طرح مسأله گرسنگی همراه استدلالهای ارزشمند علمی و تجربی جنبه های جغرافیایی سیاسی آن را هم مدنظر قرار داده اند، اما نمی‌باید تسلیم شدن چنین نویسنده محققی در مقابل شیوه های حاكم در محیط سیاسی غرب همچون توطئه سكوت كه در واقع ارثی از گذشته های اروپایی استعمار گر می‌باشد را ندیده گرفت. تحریكات و تشدید جو ضد اسلامی در اروپا سبب آغاز جنگهای صلیبی شد و دامن زدن به این جو همچنان برای افزایش داوطلبان ادامه داشت اما در اثر شكستهای مكرر با وجود داوطلبان فراوان، كینه حاصل از آن در اروپا نهادینه شد. پس از قرنها با تشكیل آژانس یهود، صهیونیست ها برای بهره برداری از این ذهنیت قدیمی اروپاییان آنرا احیاء نموده و شدت بخشیدند همراه تشدید تبلیغات ضد عربی، داستان ارض موعود را كه توسط حضرت موسی (ع) همراه معجزه گذشتن از نیل انجام شده بود و احیاء مجدد این داستان قدیمی یهودیان پراكنده در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق به خدمت گرفتن باور آن مردم، پیاده نظام بی هنر ولی ابدای بیرون آوردن بیت المقدس از دست مسلمین فراهم نمودند تداوم چنین جوی كه پنهان و گاهی آشكار می شود نویسنده محققی چون ژوزویه و كاستر و كه كار سیاسی قطعاً بزرگی را با نوشتن این كتاب انجام داده به تلاش گسترده ای برای بی طرف و غیر سیاسی نشاندادن نوشته خود در این كتاب وا داشته است. همچنین با درك توطئه سكوت در مورد مسلمانان كه در بهترین حالت، امری عادی است، تلاش نموده است، از این خطر قرمز عبور ننمایید. نخست اینكه اروپاییان برای تخریب نمودن چهره اسلام با كاربرد عناوینی ناروا نسبت به اعراب مانند اشغل گر و خشن با تحقیر آنچه را كه به اعراب تعلق دارد همچون صحرانشینی در بسیاری از اشارات و آثار خود تبلیغات گسترده ای را برای علیه اعراب انجام می دهند.

فایل ورد 60 ص