مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی، سلامت سازمانی و نقش میانجی شادکامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی سلامت سازمانی و نقش میانجی شادکامی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,هوش معنوی سلامت سازمانی و نقش میانجی شادکامی ,مبانی نظری,پیشینه تحقیق هوش معنوی سلامت سازمانی ,نقش میانجی شادکامی

عنوان: فرمت فایل: word تعداد صفحات: 74 به عنوان یك توانایی شناختی، در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد بینه مطرح شد و همچنین آزمونی برای اندازه گیری میزان هوش بهره هومبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی، سلامت سازمانی و نقش میانجی شادکامی|40261551|golden|مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی سلامت سازمانی و نقش میانجی شادکامی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,هوش معنوی سلامت سازمانی و نقش میانجی شادکامی ,مبانی نظری,پیشینه تحقیق هوش معنوی سلامت سازمانی ,نقش میانجی شادکامی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش معنوی، سلامت سازمانی و نقش میانجی شادکامی می باشد.

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 74

به عنوان یك توانایی شناختی، در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد بینه مطرح شد و همچنین آزمونی برای اندازه گیری میزان هوش بهره هوش افراد ابداع كرد و بعدها لوئیس ترمن و دیوید وكسلر آزمون های جدیدتری ساختند اما در دو دهه اخیر، مفهوم به حوزه های دیگری مانند هوش هیجانی، هوش طبیعی، هوش وجودی و هوش معنوی گسترش یافته است. علاوه براین، دیگر هوش به عنوان یك توانایی كلی محسوب نمی گردد، بلكه به عنوان مجموعه ای از ظرفیت های گوناگون در نظر گرفته می شود.

گاردنر[1](2009)، هوش را شامل مجموعه توانایی هایی می داند كه برای حل مسئله و ایجاد محصولات جدیدی به كار می رود كه در یك فرهنگ ارزشمند تلقی می شوند. از نظر وی، انواع هوش عبارتند از: زبانی، موسیقایی، منطقی ریاضی، فضایی، جنبشی بدنی، بین فردی و درون فردی.

مفهوم هوش معنوی كه در پایان قرن بیستم توسط دانا زوهر مطرح شد، بسیاری از فضاهای خالی مانده از تعریف هوش انسانی را در كنار بهره هوشی و هوش هیجانی تكمیل نمود. مدل زوهر با ۱۲ مولفه، این مفهوم را در فضاهای سازمانی و كسب و كار قابل استفاده نموده است. وی ابتدا در سال ۲۰۰۰ با بهره گیری از عرفان شرق مدل هوش معنوی را به شكل یك گل نیلوفر آبی با شش گلبرگ ارائه نمود و سپس در سال ۲۰۰۴ مدل خود را با ابعاد ۱۲ گانه ای تكمیل و ارائه نمود.

2-2-2- معنویت

آنچه امروزه در دنیای معاصر كمبودش احساس می شود معنویت است. این خلأ در جهان غرب بیشتر است. آنان در مادیات و از معنویات فاصله گرفته اند و در شهوات غوطه ور شده اند ویژگی شهوات این است كه در بدو امر شهوت است؛ اما در ادامه جهنم است. وقتی شهوات بر زندگی فرد یا ملتی حاكم شد، به دوزخ، تبدیل می شود. این خاصیت شهوات بشری است برای مهار شهوات و ویران ساختن این دوزخ خود ساخته، به یك معجزه اجتماعی نیاز است كه از روحانیت و معنویت برمی خیزد (نازل، 2004).

معنویت، به دلیل آنكه واژه بشر است، در زمینه های گوناگونی به كار می رود، تعریف آن مشكل است؛ اما بررسی نقادانه و تطبیقی معنویت در زمینه های جهانی، پدیده نوظهوری است. موضوع معنویت دل مشغولی دیرپای بسیاری از ادیان است؛ با وجود این امروزه مفهوم معنویت عمومیت یافته است در اینجا، به برخی از تعریف های معنویت رساندن مفهوم معنویت اشاره می شود.

معنویت، جست وجوی مداوم برای یافتن معنا و هدف زندگی. معنویت به عنوان انرژی، معنا، هدف و آگاهی در زندگی است درك عمیق و ژرف ارزش زندگی، وسعت عالم، نیروهای طبیعی موجود و نظام باورهای شخصی تلاشی در جهت پرورش حساسیت نسبت به: اما در یك تعریف جامع تر و دقیق تر، می توان معنویت را این گونه معرفی كرد خویشتن، دیگران، خدا، یا كندوكاوی در جهت آنچه برای انسان شدن مورد نیاز است، و جست وجویی برای رسیدن به انسانیت كامل از سوی دیگر، معنویت دارای سه بعد است (نازل، 2004).

1ـ معنا: معنویت شامل جست وجوی معنا و هدف به شیوه ای است كه به وجودی مقدس یا واقعیتی غایی ارتباط پیدا می كند.

معمولاً این امر موجب پاسخ به این سوال می شود كه چه گونه دیدگاه من درباره وجودی مقدس یا واقعیتی غایی به زندگی ام معنا می بخشد؟ معنا ممكن است دربرگیرنده اصول اخلاقی و ارزش های متعالی نیز باشد، بخصوص كه این جنبه های زندگی سرچشمه گرفته از دیدگاه ما نسبت به وجودی مقدس یا واقعیتی غایی است.

2ـ تعالی: این واژه به تجربیات فراشخصی یا وحدت بخش اشاره می كند كه ارتباطی فراسوی خود شخصیمان فراهم می سازد و شامل ارتباط با وجودی مقدس یا واقعیتی غایی می گردد.

3ـ عشق: عشق منعكس كننده بعد اخلاقی معنویت است، بخصوص زمانی كه توسط باورهای مربوط به واقعیتی غایی یا وجودی مقدس برانگیخته شده باشد. از نظر هارتز[2]، اینكه بتوانیم عشق بورزیم یا نه، منعكس كننده این موضوع است كه دو بعد دیگر معنویت (معنا و تعالی) را تا چه اندازه جدی می گیریم. منظور از عشق صرفا یك احساس نیست، عشق می تواند مستلزم انجام كاری باشد كه بیشترین فایده را برای خود و دیگران در پی داشته باشد.

از دیدگاه غباری بناب و همكارانش (1390)، معنویت عبارت است از ارتباط با وجود متعالی در هستی معنادار، باور به غیب، باور به رشد و گذشتن از پیچ وخم های زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر مبنای ارتباط با وجود متعالی در هستی معنادار، سازمان­یافته و جهت دار الهی. این بعد وجودی انسان فطری و ذاتی است و با توجه به رشد و بالندگی انسان و در نتیجه، انجام تمرینات و مناسک دینی متحول شده و ارتقا می یابد (نازل، 2004).

2. Gardner

1. Hartz

فهرست مطالب

مبانی نظری هوش معنوی

هوش

معنویت

انواع هوش

هوش معنوی در مقابل ایگو

تاریخچه هوش معنوی

تعاریف هوش معنوی

مولفه­های هوش معنوی در اسلام

رشد هوش معنوی

هوش معنوی و سلامت روانی

مقایسه هوش معنوی با هوش­های دیگر

کسب و کار

جایگاه هوش معنوی در سازمان

اندازه گیری هوش معنوی

كاربردهای هوش معنوی

ابعاد و مولفه های هوش معنوی

مدل های هوش معنوی

مدل زهر و مارشال

مدل هوش معنوی از دیدگاه سیندی ویگلزورث

مدل آمرام

مدل كینگ

بررسی نقش هوش معنوی در محیط کار با تأکید برآموزه­های اسلامی

مبانی نظری سلامت سازمانی

تعریف سازمان

محیط سازمانی

جو سازمانی

ویژگی های خاص جو سازمانی

عوامل موثر برجو سازمانی

شکل گیری فرهنگ سازمانی

سلامت سازمانی

ابعاد هفت­گانه سلامت سازمانی

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران

مبانی نظری شادکامی

تعریف شادکامی

اجزای شادکامی

دیدگاه های مقابله و شادکامی

علل شادکامی

عوامل مؤثر بر شادکامی

خصایص شخصیتی و شادکامی

موانع دست یابی به شادکامی

پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

منابع و ماخذ