مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط دولت و نهادهای مدنی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط دولت و نهادهای مدنی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,روابط دولت و نهادهای مدنی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,روابط دولت,نهادهای مدنی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط دولت ونهادهای مدنی فرمت فایل: word تعدا صفحات: 40 بحث جامعه مدنی ودولت درواقع تعیین حدود حوزه ها وعرصه های اقتدار است، بدمبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط دولت و نهادهای مدنی|40261521|golden|مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط دولت و نهادهای مدنی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,روابط دولت و نهادهای مدنی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,روابط دولت,نهادهای مدنی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط دولت و نهادهای مدنی می باشد.

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق روابط دولت ونهادهای مدنی

فرمت فایل: word

تعدا صفحات: 40

بحث جامعه مدنی ودولت درواقع تعیین حدود حوزه ها وعرصه های اقتدار است، بدین معنا که جامعه تاچه اندازه میتواند فضای مربوط به خود را داشته باشد وتا چه حدی دولت این حوزه را محترم می شمارد. درحقیقت ارزیابی که از میزان دموکراسی در نظامهای گوناگون به عمل می آید بر اساس میزان وجود چنین فضای فرهنگی سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی است.در چنین شرایطی باید دید که افراد وگروههای مختلف تا چه اندازه می توانند صدا و خواست سیاسی خویش را در سیاست عمومی منعکس سازند و همچنین تا چه حدی قادر به ایجاد محدودیت سیاسی برای گسترش ونفوذ دولت می با شند.

لازم به توضیح است که جامعه مدنی می‌تواند در هر نظامی (اعم از لیبرال، اقتدارگرا و دموکراتیک) ظاهر شود. تنها نظامی که فضایی برای رشد جامعه مدنی میان دولت و مردم فراهم نمی‌اورد توتالیتاریسم است. زیرا دراین نظام دولت آنچنان کلیه عرصه های زندگی را تحت سیطره خویش قرار می‌دهد که فضایی برای رشد و تکامل نهادهای مدنی باقی نمی‌ماند. (Gray .1996 : 156)

بدین ترتیب غیر منطقی نیست که جامعه مدنی رابا تمام ویژگی هایش از دولت تفکیک کنیم. همچنین لازمه ظهور جامعه مدنی عبارت است از: تعدد وتنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت گسترده سیاسی، منابع متعدد قدرت،استقلال عمل وچرخش نخبگان.بر این اساس جامعه مدنی فرصتی را برای گروههای مختلف فراهم می آورد تا منابع سیاسی را در جهت تامین منافع وارزشهای خاص تجهیز کنند.وجود چنین سازوکاری باعث تحدید، کنترل ومهارقدرت حکومت گردیده ونوعی بحث، چانه زنی،اقناع ومصالحه میان مراکز گوناگون قدرت برقرار می‌شود.

باتوجه به این مقدمه برای آگاهی از مختصات واقعی جامعه مدنی، ابتدا به تعریف جامعه مدنی ونهادهای مدنی پرداخته می شود . سپس به ساخت حکومت یا قدرت سیاسی، تمایز جامعه مدنی از جامعه سیاسی، ویژگی های جامعه مدنی وکارویژه های آن،همچنین الزامات وپیش شرایط سیاسی، فرهنگی واقتصادی برای عملکرد موفقیت آمیز جامعه مدنی در گذار به دموکراسی باعنایت به نظریه پردازان مطرح مانند الکسی دوتوکویل ولاری دیاموند پرداخته می شود.ودر گفتارششم طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت وجامعه مدنی ودر نهایت به تحلیل نظری رابطه تعاملی وهمکاری جویانه بین دولت ونهادهای مدنی در چارچوب مدل یا نظریه سیستمی می‌پردازیم.

فهرست مطالب

گفتار نخست: تعریف مفاهیم اصلی.

الف) جامعه مدنی

ب) نهادهای مدنی

ج) ساختار حکومت یا قدرت سیاسی

1 - ساختارقدرت دولت در جامعه سنتی.

2-ساختارقدرت دولت درجامعه پیشرفته صنعتی

گفتار دوم:رابطه بین ساخت حکومت وجامعه مدنی.

1- حکومتهای دموکراتیک

2-حکومتهای اقتدارگرا.

3- حکومت های تمامیت خواه

علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر

گفتار سوم) تمایز جامعه مدنی و جامعه سیاسی

گفتار چهارم) ویژگی های جامعه مدنی

گفتار پنجم) کار ویژه های جامعه مدنی

گفتار ششم) الزامات و پیش شرایط سیاسی، اقتصادی برای عملکرد موفقیت‌آمیز

جامعه‌مدنی

الف)پیش شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه مدنی

1-شرایط سیاسی

2-شرایط اقتصادی

3- شرایط فرهنگی

4- شرایط اجتماعی

الف. شرایط فکری

ب. شرایط روانشناختی

گفتار هفتم) طرح اجمالی دو الگوی رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی درچارچوب نظریه سیستمی

الف) الگوی غیرتعاملی و بی اعتمادی بین دولت و جامعه مدنی

ب) الگوی تعاملی و همکاری جویانه

ج) تحلیل نظری رابطه تعاملی و همکاری جویانه بین دولت و نهادهای مدنی در چهارچوب مدل سیستمی

فهرست منابع