مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1- مقدمه---------------------------------------------------------- 11 2-2- بخش اول: تعهد سازمانی--------------------------------مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی|40249360|golden|مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه---------------------------------------------------------- 11

2-2- بخش اول: تعهد سازمانی-------------------------------------- 11

2-2-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی-------------------------------------- 11

2-2-2- تاریخچه تعهد سازمانی-------------------------------------------- 13

2-2-3- الگوها، نظریه‌ها و تئوری‌های تعهد سازمانی------------------------------ 14

2-2-3-1- مدل «مودای» و همکاران---------------------------------------- 14

2-2-3-2- مدل «استیرز» و همکاران----------------------------------------- 15

2-2-3-3- دیدگاه «ریچرز»----------------------------------------------- 16

2-2-3-4- دیدگاه «بکر» و «بیلینگس»--------------------------------------- 17

2-2-3-5- مدل «مارتین» و «نیکولاس»--------------------------------------- 18

2-2-3-6- مدل «مایر» و «شورمن»------------------------------------------ 19

2-2-3-7- مدل «می‌یر» و «آلن»------------------------------------------- 20

2-2-4- اثرات تعهد سازمانی در سازمان-------------------------------------- 20

عوامل مؤثر تعهد سازمانی------------------------------------------------- 23

نقش و تعهد سازمانی---------------------------------------------------- 24

ویژگی‌های شخصی و تعهد سازمانی----------------------------------------- 25

ویژگی‌های شغلی و تعهد سازمانی------------------------------------------ 26

ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی------------------------------------------ 26

اخلاق کاری و تعهد سازمانی---------------------------------------------- 27

2-2-5- جمع بندی----------------------------------------------------- 27

2-3- بخش دوم: عملکرد شغلی------------------------------------- 29

2-3-1- تعاریف و مفاهیم عملکرد شغلی------------------------------------- 29

2-3-2- تاریخچه عملکرد شغلی------------------------------------------- 31

2-3-3-الگوها و نظریه‌های عملکرد شغلی------------------------------------- 31

ماتریس عملکرد------------------------------------------------------- 32

مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها------------------------------------------------- 33

هرم عملکرد---------------------------------------------------------- 33

کارت امتیازدهی متوازن-------------------------------------------------- 35

فرایند کسب و کار------------------------------------------------------ 36

تحلیل ذی‌نفعان-------------------------------------------------------- 36

مدل تعالی سازمان------------------------------------------------------ 37

چارچوب «مدوری» و «استیپل»--------------------------------------------- 38

راهنمایی‌های انتخاب شاخص‌ها-------------------------------------------- 39

2-3-4- اثرات عملکرد شغلی و ارزیابی آن در سازمان و کارکنان-------------------- 40

2-3-5- جمع بندی---------------------------------------------------- 42

2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق-------------------------------------- 44

2-4-1- مطالعات خارجی------------------------------------------------ 44

2-4-2- مطالعات داخلی------------------------------------------------- 44