مبانی نظری و پیشینه پیامدهای سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پیامدهای سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1) مقدمه. 9 2-2)مبانی نظری.. 10 2-2-1) اینترنت... 10 2-2-1-1) استفاده از اینترنت در محل کار 10 2-2-1-2) اعتیاد به اینترنت... 11 مبانی نظری و پیشینه پیامدهای سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی|40249346|golden|مبانی نظری و پیشینه پیامدهای سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه پیامدهای سایبرلوفینگ و تعهد سازمانی می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1) مقدمه. 9

2-2)مبانی نظری.. 10

2-2-1) اینترنت... 10

2-2-1-1) استفاده از اینترنت در محل کار 10

2-2-1-2) اعتیاد به اینترنت... 11

2-2-1-3) چرا سوء استفاده از اینترنت رخ می‌دهد؟. 12

2-2-2)سایبرلوفینگ... 13

2-2-2-1) تعاریف... 13

2-2-2-2) فعالیت‌های سایبرلوفینگ... 14

2-2-2-3) نگرش های منفی نسبت به سایبرلوفینگ... 16

2-2-2-4) تاثیرات سایبرلوفینگ بر احساسات کارکنان.. 17

2-2-2-5) نگرش مثبت به سایبرلوفینگ... 18

2-2-2-5-1) تأثیر سایبرلوفینگ بر خلاقیت و دانش کارمندان سازمان.. 19

2-2-2-5-2) تأثیر مثبت سایبرلوفینگ بر استرس در محیط کار 20

2-2-2-5-2-1) روش های مقابله با استرس... 21

2-2-2-6) علل گرایش کارکنان به سایبرلوفینگ... 22

2-2-2-6-1) ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و عدالت در سازمان.. 23

2-2-2-6-2) ارتباط گرایش به سایبرلوفینگ و وظایف سازمانی.. 25

2-2-2-7) )راهکارهای کاهش سایبرلوفینگ... 26

2-2-2-7-1) قوانین قابل قبول استفاده از اینترنت (AUP) 27

2-2-2-7-2) برنامه و سیاست‌های مربوط به کاهش اثرات منفی سایبرلوفینگ... 29

2-2-2-7-3) مراحل تعریف شده برای کاهش سایبرلوفینگ در سازمان.. 30

2-3)رضایت شغلی.. 31

2-3-1)تعریف رضایت شغلی.. 31

2-3-2)عوامل مؤثر بر رضایت شغلی.. 32

2-4)تعهد سازمانی.. 33

2-4-1)تعاریف مختلف از تعهد سازمانی.. 33

2-4-1-1)تعریف عملیاتی تعهد سازمانی: 34

2-4-1-2)تعریف تعهد عاطفی: 34

2-4-1-3)تعریف تعهد هنجاری: 34

2-4-1-4)تعریف تعهد مستمر. 34

2-4-2)اهمیت تعهد سازمانی.. 35

2-5)عجین شدن با شغل.. 36

2-5-1)تعاریف عجین شدن شغلی: 36

2-5-2)عجین شدن با كار و تعهد سازمانى.. 37