مبانی نظری و پیشینه آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده

مبانی نظری و پیشینه آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-2. بخش اول: سازمان یادگیرنده.......................................................................... 16 2-2-1. مفهوم سازمان یامبانی نظری و پیشینه آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده|40249325|golden|مبانی نظری و پیشینه آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-2. بخش اول: سازمان یادگیرنده.......................................................................... 16

2-2-1. مفهوم سازمان یادگیرنده............................................................................... 16

2-2-2. تاریخچه سازمان یادگیرنده........................................................................... 17

2-2-3. تعاریف سازمان یادگیرنده............................................................................. 18

2-2-4. رویکردهای سازمان یادگیرنده....................................................................... 21

2-2-4-1.رویکرد تفکر سیستمی........................................................................ 21

2-2-4-2.رویکرد یادگیری................................................................................ 22

2-2-4-3.رویکرد استراتژیک‌............................................................................ 22

2-2-4-4.رویکرد رویکرد ترکیبی ‌.................................................................... 22

2-2-5. تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده................................................. 23

2-2-6. ضرورت ایجاد سازمان یادگیرنده.................................................................. 25

2-2-7. عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده......................................................... 26

2-2-8. ویژگی‌های سازمان یادگیرنده........................................................................ 27

2-2-9. مزایای سازمان یادگیرنده.............................................................................. 30

2-2-10. نظریه‌ها و الگوهای سازمان یادگیرنده.......................................................... 30

2-2-10-1. سازمان یادگیرنده از نظر سنگه......................................................... 31

2-2-10-2. سازمان یادگیرنده از نظر گاه............................................................ 32

2-2-10-3. سازمان یادگیرنده از نظر گاروین...................................................... 33

2-2-10-4. سازمان یادگیرنده از نظر بنت و اوبراین............................................ 33

2-2-10-5. سازمان یادگیرنده از نظر انجمن آموزش و توسعه............................. 34

2-2-10-6. سازمان یادگیرنده از نظر کپلان و نورتون.......................................... 35

2-2-10-7. سازمان یادگیرنده از نظر گفارت و مارسیک..................................... 35

2-2-10-8. سازمان یادگیرنده از نظر جیمز......................................................... 36

2-2-10-9. سازمان یادگیرنده از نظر مامفورد..................................................... 37

2-2-10-10. سازمان یادگیرنده از نظر پدلر و همکاران....................................... 37

2-2-10-11. سازمان یادگیرنده از نظر مارکوارت............................................... 37

2-2-10-12. سازمان یادگیرنده از نظراورتن بلاد................................................ 38

2-2-10-13. سازمان یادگیرنده از نظر واتکینزو مارسیک.................................... 39

2-2-11.سطوح سازمان‌های یادگیرنده...................................................................... 44

2-3. بخش دوم: آمادگی برای تغییر................................................................................ 46

2-3-1. مقدمه ......................................................................................................... 46

2-3-2. مفهوم تغییر، تحول و تغییر بنیادی.................................................................. 47

2-3-3. ابعاد تغییر سازمانی....................................................................................... 48

2-3-4. انواع تغییر.................................................................................................... 48

2-3-5. سطوح تغییر................................................................................................. 50

2-3-6. مدل‌های تغییر سازمانی................................................................................. 51

2-3-6-1. الگوی سه مرحله‌ای تغییر کرت لوین.................................................. 52

2-3-6-2. الگوی برنامه‌ریزی.............................................................................. 54

2-3-6-3. الگوی تغییر جامع رالف کیلمن.......................................................... 55

2-3-6-4. الگوی کانون‌های بهبود کیفیت............................................................ 56

2-3-6-5. الگوی مدیریت تغییرات استراتژیک استیس و دانفی............................ 57

2-3-6-6. مدل تجزیه و تحلیل جریانی جری پوراس.......................................... 58

2-3-6-7. مدل شش خانه‌ای ویس بورد............................................................. 59

2-3-6-8. مدل تطبیق برای تحلیل سازمانی......................................................... 61

2-3-6-9. چارچوب فرهنگی، سیاسی و فنی تیجی.............................................. 62

2-3-6-10. مدل بورک و لیتوین........................................................................ 63

2-3-6-11. الگوی ادکارپروسی......................................................................... 64

2-3-6-12. الگوی فرآیند اتصالی....................................................................... 66

2-3-6-13. الگوهای تئوریک و پیاده‌سازی نظریه‌های سهم تغییر رفتاری.............. 66

2-3-7. دلایل تغییر................................................................................................... 67

2-3-8. عامل‌های مؤثر بر تغییر سازمانی.................................................................... 67

2-3-9. مقاومت در برابر تغییر................................................................................... 70

2-3-10. عوامل مقاومت در برابر تغییر..................................................................... 72

2-3-11. مدیریت تغییر............................................................................................. 73

2-3-12. استراتژی‌های اساسی برای مدیریت تغییر..................................................... 74

2-3-13. مهارت‌های مدیریت تغییر........................................................................... 75

2-3-14. شیوه‌های اعمال تغییر و سبک مدیریت تغییر................................................ 77

2-3-15. پیش ران‌های مدیریت تغییر......................................................................... 79

2-3-15-1. واکنش و نگرش به تغییر.................................................................. 79

2-3-15-2. آمادگی برای تغییر........................................................................... 83

2-3-16. عوامل موثر در ایجاد آمادگی برای تغییر..................................................... 84

2-3-17. کاربست آمادگی به تغییر در آموزش عالی.................................................. 90

2-4. بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده......................................................... 92

2-4-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور ............................................................ 92

2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور ............................................................ 98