مبانی نظری و پیشینه اخلاق کار و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه اخلاق کار و تعهد سازمانی

بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه...............................................................................................................15 2-1 بخش اولمبانی نظری و پیشینه اخلاق کار و تعهد سازمانی|40249312|golden|مبانی نظری و پیشینه اخلاق کار و تعهد سازمانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه اخلاق کار و تعهد سازمانی می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه...............................................................................................................15

2-1 بخش اول: مباحث نظری................................................................................16

2-1-1 مفهوم واژه اخلاق.....................................................................................16

2-1-2 چیستی اخلاق..........................................................................................16

2-1-3 اخلاق اداری...........................................................................................17

2-1-4 ا صول اخلاق اداری در اسلام.....................................................................18

2-1-5 اخلاق کار.............................................................................................22

2-1-6 عوامل موثر بر اخلاق کار........................................................................24

2-1-6-1عوامل اجتماعی موثر بر اخلاق کار..........................................................24

2-1-6-2 عوامل اقتصادی موثر بر اخلاق کار.........................................................24

2-1-6-3 عوامل روانشناختی اجتماعی...................................................................25

2-1-7 سطوح سیستم اخلاقی................................................................................25

2-1-8 منشور اخلاقی........................................................................................29

2-1-9 منشور اخلاقیات سازمانی..........................................................................30

2-1-10 ارزش های اخلاقی سازمان......................................................................33

2-1-11 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی..................................................................34

2-1-12 انواع تعهد............................................................................................35

2-1-13 مدل های تعهد سازمانی............................................................................35

2-1-14 دو دیدگاه کلی در مورد تعهد سازمانی...........................................................38

2-1-15 عوامل موثر بر تعهد سازمانی...................................................................39

2-1-16 راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی.....................................................40

2-2 بخش دوم: مباحث پژوهشی...........................................................................41

2-2-1 پژوهش های داخل کشور..........................................................................41

2-2-2 پژوهش های خارج از کشور.....................................................................42

2-3 چارچوب نظری تحقیق................................................................................43