مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان

مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1- پیش درآمد. 11 2-2- سلامت روان. 11 2-2-1 روان شناسی سلامت... 11 2-2-2 مکتب تحلیل بیوانرژتیکی.. 12 2-2-3 مسایل اخلاقی در معنویتمبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان|40238261|golden|مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- پیش درآمد. 11

2-2- سلامت روان. 11

2-2-1 روان شناسی سلامت... 11

2-2-2 مکتب تحلیل بیوانرژتیکی.. 12

2-2-3 مسایل اخلاقی در معنویت و سلامت روان. 12

2-2-4 ضوابط اخلاقی انجمن روان شناسی امریکا 12

2-2-5 معنویت و سلامت روان. 13

2-2-6 بخشایش و نادیده گرفتن خشم. 13

2-2-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روان. 13

2-2-8 خود بیمار انگاری.. 14

2-2-9 اختلال وسواسی- اجباری( (ocd. 14

2-2-10 حساسیت بین فردی.. 15

2-2-11 افسردگی.. 15

2-2-12 اضطراب... 16

2-2-13 خصومت... 17

2-2-14 فوبیا 17

2-2-15 پارانویا 18

2-2-16 روان پریشی.. 18

2-3- پرخاشگری.. 18

2-3-1 تعریف پرخاشگری.. 18

2-3-2 انواع پرخاشگری.. 19

2-3-3 تظاهرات پرخاشگری از کودکی تا اوایل بزرگسالی.. 20

2-3-4 در طول دومین و سومین سال ها عمر، نشانه های رفتاری.. 20

2-3-5 نوجوانی و اوایل بزرگسالی.. 21

2-3-6 عوامل موثر بر پرخاشگری.. 22

2-3-7 خانواده به منزله مرکز آموزش پرخاشگری.. 22

2-3-8 تقلید پرخاشگری.. 23

2-3-9 تقویت پرخاشگری.. 23

2-3-10 تماشای خشونت در تلویزون. 24

2-3-11 نقص در مهارت های شناختی.. 25

2-3-12 کنترل پرخاشگری.. 26

2-3-13 آموزش استراتژی های موثر بر کاهش تعارض به کودکان. 26

2-3-14 تشویق و ترغیب رفتارهای مخالف... 26

2-3-15 آگاهی فزاینده از تاثیرات زیان آور پرخاشگری.. 27

2-3-16 سازمان بندی مجدد محیط ها 27

2-3-17 برون ریزی عواطف از طریق هنر. 27

2-3-18 شیوه های رفع خشم. 27

2-3-19 شیوه های مواجه با انسان خشمگین.. 28

2-4- نقاشی و نقاشی درمانی.. 28

2-4-1 نخستین مراحل نقّاشی کودکان خط خطی کردن. 28

2-4-2 مراحل تکامل خط خطی کردن. 29

2-4-3 از هیجده ماهگی تا دو سال و نیمگی.. 29

2-4-4 توصیف نقاشی توسط پیاژه 30

2-4-5 تفسیرهای فرافکنانه نقاشی کودکان. 31

2-4-6 توصیف نقاشی توسط پیاژه 31

2-4-7 هیجده ماهگی تا دو سال و نیمگی.. 31

2-4-8 از دو سال و نیمگی تا پنج سالگی.. 32

2-4-9 پنج تا هشت سالگی.. 32

2-4-10 هشت سالگی تا نوجوانی.. 33

2-4-11 شاخص های هیجانی در مورد نقاشی کودکان. 33

2-4-12 انتخاب موضوع نقاشی بین پسرها و دخترها 33

2-4-13 اضافه نمودن شخصیت های دیگر. 34

2-4-14 کمبود محبت... 34

2-4-15 نقاشی در مقام بازی.. 34

2-4-16 حسادت... 35

2-4-17 بی ارزش کردن اشخاص.... 35

2-4-18 کودک و میمون. 35

2-4-19 فاصله بین اشخاص.... 36

2-4-20 برجسته نمودن اشخاص.... 36

2-4-21 رنگ و تخیلات... 36

2-4-22 تعیین هویت... 37

2-4-23 تکامل چهره نگاری.. 37

2-4-24 ارتباط بین اندازه اشیاء و محل قرار گرفتن آنها 37

2-4-25 نقاشی و زندگی عاطفی کوک.. 38

2-4-26 جهت نقاشی.. 38

2-4-27 فضا 38

2-4-28 معانی رمزی حیوانات... 39

2-4-29 معانی رمزی آب... 39

2-4-30 معانی رمزی رنگین کمان. 40

2-4-31 معانی رمزی کوه ها 40

2-4-32 معانی رمزی هواپیما 40

2-4-33 معانی رمزی راه 40

2-4-34 معانی رمزی خانه. 40

2-5- پیشینه تحقیق.. 41

2-5-1 پیشینه هنر و نقاشی درمانی.. 41

2-6- موسیقی و نقاشی.. 48

2-6-1 ریتم یا آهنگ ترسیم. 49

2-7- نظریه های مختلف در مورد سلامت روان. 49

2-7-1 نظریه فروید. 49

2-7-2 نظریه موری.. 50

2-7-3 نظریه آدلر. 50

2-7-4 نظریه مزلو. 51

2-7-5 نظریه فروم. 51

2-7-6 نظریه روان تحلیل گری.. 52

2-7-7 نظریه رفتار شناسی فطری.. 52

2-7-8 نظریه سائق (فرضیه ناکامی –پرخاشگری) 52

2-7-9 نظریه یادگیری اجتماعی.. 53

2-7-10 نظریه هنرمندانه. 54

2-7-11 نظریه بالینی- فرافکن.. 54

2-7-12 نظریه تکاملی.. 55

2-7-13 نظری بالینی- فرافکنانه. 56