مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1-مبانی نظری تحقیق 2-1-1-ارتباطات (مهارت های ارتباطی) و چارچوب مفهومی آن 2-1-2-هدف و اهمیت ارتباطات 2-1-3-فرایند و انواع ارتباطامبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان|40238259|golden|مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مبانی نظری تحقیق

2-1-1-ارتباطات (مهارت های ارتباطی) و چارچوب مفهومی آن

2-1-2-هدف و اهمیت ارتباطات

2-1-3-فرایند و انواع ارتباطات

2-1-4-ویژگی های ارتباطات

2-1-5-مهارت های ارتباطی مدیران

2-1-6-تعاریف مهارتهای ارتباطی

2-1-7-مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن

2-1-8-انگیزش پیشرفت تحصیلی

2-1-9-پیشرفت

2-1-10-اهداف پیشرفت

2-1-11-منشا نیاز به پیشرفت

2-1-12-مدل پیشرفت اتكینسون

2-1-13-نظریه مک کللند

2-1-14-انگیزه پیشرفت

2-1-15-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت

2-1-16-ویژگی های دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت

2-1-17-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2-1-18-پیشرفت تحصیلی

2-1-19-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی

2-1-20-اُفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

2-1-21- افت تحصیلی چرا؟

2-1-22-خانواده عامل کلیدی در افت تحصیلی دانش آموز

2-1-23-به نیازهای فرزندانتان توجه کنید

2-1-24-پیشنهادهایی به والدین برای پیشرفت تحصیلی فرزندان :

2-1-25-نظریه های پیشرفت تحصیلی

2-1-26- گانیه

2-1-27- بلوم

2-1-28-عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2-1-29- تجربه معلمان

2-1-30-آماده كردن درس و نمره دادن

2-1-31- مهارت ها

2-1-32- تحصیلات عمومی

2-1-33- تحصیلات در زمینه تعلیم و تربیت

2-1-34-مدارس شهری و روستایی

2-1-35-دستور العمل برای والدین در باره پیشرفت تحصیلی فرزندان

2-1-36- توصیه به والدین در مورد مقایسه دانش آموزان

2-1-37-مشکلات مرتبط با تکالیف مدرسه

2-1-38- نقش اولیاء در پیشرفت تحصیل كودكان

2-2-پیشینه تحقیق