مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی

بصورت فایل ورد همراه با منابع الف: مبانی نظری ......................................................... 16 فرهنگ سازمانی ............................................. 16 تعریف فرهنگ سازمانی ............................... 17 تاریخچه ی فرهنگ سازمانی .مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی|40228237|golden|مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

الف: مبانی نظری ......................................................... 16

فرهنگ سازمانی ............................................. 16

تعریف فرهنگ سازمانی ............................... 17

تاریخچه ی فرهنگ سازمانی ........................................ 22

پیدایش و شکل گیری فرهنگ سازمانی ........................ 24

مؤلفه های فرهنگ سازمانی ........................................ 27

شاخص های فرهنگ سازمانی ............................... 32

مدیریّت منابع انسانی ..................................... 37

مدیریّت فرهنگ سازمانی .................................... 37

فرایند مدیریّت فرهنگ سازمانی ......................................... 39

جایگاه فرهنگ در سازمان ....................................... 40

انواع فرهنگ سازمانی ........................................ 41

نقش های فرهنگ سازمانی ................................... 45

الگو های فرهنگ سازمانی ........................................ 46

ارتباط بین فرهنگ سازمان و عملکرد مدیریّت ....................... 62

ویژگی های فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریّه پردازان مدیریّت ........ 63

ویژگی فرهنگ سازمانی از نظر رابینز ........................ 64

ارتباط بین فرهنگ سازمانی ، اثر بخشی و عملکرد ............. 66

بهره وری ............................................. 74

تاریخچه ی بهره وری .................................... 75

سطوح بهره وری .......................................... 77

دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری .............................. 79

شاخص های بهره وری ........................................ 82

عوامل كاهش بهره وری .................................... 85

اركان اصلی دانش بهره وری ............................................... 86

مشكلات بهره وری ............................................ 88

محور بهره وری ............................................................ 88

تأثیر بهره وری در نظام اجتماعی ................................. 89

نقش منابع انسانی ................................................... 90

راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی ........................ 92

عوامل مؤثّر بر افزایش بهره وری ........................ 92

فرهنگ بهره وری ..................................... 95

فرهنگ بهره وری منابع انسانی ............................................. 96

روابط انسانی و بهره وری در نظام آموزشی ......................... 99

نتایج تحقیقات پیشین ....................................... 100