مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی

بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه................................................................................ 13 عملکرد تحصیلی............................مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی|40228101|golden|مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش معنوی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه................................................................................ 13

عملکرد تحصیلی................................................................. 13

انگیزه.............................................................. 13

انگیزه پیشرفت................................................................... 14

انگیزه تحصیلی.............................................................. 15

پیشرفت تحصیلی.......................................................... 15

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی................................... 19

روش تدریس.......................................................... 21

عوامل موثر بر تدریس.................................................... 21

روش تدریس سنتی................................................................. 22

روش تدریس فعال............................................................ 22

مقایسه روش سنتی و فعال............................................ 23

دیدگاه ساخت گرا............................................................ 25

ساخت گرایی چیست؟........................................................ 26

اصول روش تدریس ساخت گرایی................................. 26

هدف روش تدریس ساخت گرایی................................ 28

مفاهیم اساسی روش تدریس ساخت گرایی................................. 28

مفهوم ساخت..................................................................... 29

مفهوم دانش سازی یا ساخت دانش.................................... 29

مفهوم واقعیت......................................................... 29

مراحل اجرایی روش تدریس ساخت گرایی................................. 29

نکات اساسی الگوی تدریس 5E................................ 30

محاسن و محدودیت های استفاده از روش ساخت گرا....................... 31

مبانی نظری هوش معنوی....................................................... 33

تعریف هوش....................................................................... 33

تعریف معنویت............................................................ 34

همپوشی بین معنویت و مذهب............................................ 34

دیدگاه های روانشناسانه به معنویت......................................... 35

فاکتورهای هوش از نظر گاردنر..................................... 36

چهارچوب نظری هوش معنوی.................................... 37

هوش معنوی از دیدگاه نسبی.......................................... 37

مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر....................................... 38

مولفه های هوش معنوی.................................................... 39

سلامت روان................................................................... 38

دیدگاه های مربوط به سلامت روان........................................ 41

سلامت روان و بیماری روانی............................................ 43

خلاصه ای از تعریف بهداشت روانی بر اساس مكاتب مختلف روانشناسی.44

نظریه های مربوط به سلامت روان............................................. 44

سطح نیازهای بدنی.......................................................... 47

نیازهای اجتماعی................................................................. 48

نیازهای فردی..................................................................... 48

شخصیت سالم از دیدگاه فرانكل......................................... 49

خصوصیات اشخاص سالم از دیدگاه فرانكل.............................. 49

شخصیت سالم از دیدگاه پرلز......................................... 50

خصوصیات انسان سالم از دیدگاه پرلز..................................... 50

شخصیت سالم از دیدگاه یونگ............................................ 51

انسان سالم از دیدگاه یونگ................................................ 51

رابطه بین مثبت اندیشی و سلامت روانی از دیدگاه اسلام................ 52

كارآمدی و سلامت روان............................................. 52

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور.......................... 55

تحقیقات انجام شده در داخل کشور......................................... 56

جمع بندی..................................................................... 58