مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی و سلامت روان

مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی و سلامت روان

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1 مبانی نظری و یافتههای پژوهشی: 10 2-1-1 خود کارآمدی.. 10 2-1-1-1 تعریف خود کارآمدی.. 12 2-1-1-2 انواع خودکار آمدی.. 14 2-1-1-3 مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی و سلامت روان|40228088|golden|مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی و سلامت روان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی و سلامت روان می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مبانی نظری و یافته‌های پژوهشی: 10

2-1-1 خود کارآمدی.. 10

2-1-1-1 تعریف خود کارآمدی.. 12

2-1-1-2 انواع خودکار آمدی.. 14

2-1-1-3 تفاوت خود کار آمدی با سایر انواع باورهای خود. 15

2-1-1-4 ابعاد خودکارآمدی ادراک شده 17

2-1-1-5 منابع باورهای خود کارآمدی.. 18

2-1-1-6 خودکارآمدی بالا و پایین.. 21

2-1-1-7 خودکارآمدی ،انگیزش و اسناد. 22

2-1-1-8 جنسیت و خود کارآمدی.. 24

2-1-1-9 خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی.. 25

2-1-1-10 تأثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورها ی خودکارآمدی.. 26

2-1-1-11 نقش باورهای خود کارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه. 27

2-1-1-12 تحلیل تحولی باورهای خودکارآمدی در گستره زندگی.. 28

2-1-1-13 رشد خودکارآمدی به واسطه تجارب مرحله گذر نوجوانی.. 31

2-1-1-14 خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی.. 31

2-1-1-15 ارزیابی مجدد خودکارآمدی با افزایش سن.. 31

2-1-1-16 راهبردهای بهبود خودکارآمدی.. 32

2-2- سلامت روان. 34

2-2-1 سلامت روانی.. 35

2-2-2 تعریف سلامت روانی.. 35

2-2-3 تعریف بهداشت روان در فرهنگ های مختلف 37

2-2-4 اصول بهداشت روانی.. 39

2-2-5 خصوصیات افراد دارای سلامت روانی.. 40

2-2-6 عوامل موثر در تامین سلامت روان. 42

2-2-7 نقش خانواده در تامین سلامت روان. 42

2-2-8 نظریات مرتبط با سلامت روانی.. 43

2-2-9 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی.. 46

2-3 عقب ماندگی ذهنی.. 47

2-4 عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR): 48

2-5 ویژگی های کودک استثنایی.. 48

2-6 نیازهای والدین کودکان استثنایی.. 48

2-7 احساسات والدین کودکان استثنایی.. 49

2-8 پیشینه تحقیق.. 50

2-8-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 50

2-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 59