پرسشنامه روابط متقابل شخصی 2FIBRO-B ویلیام شونز 1966

پرسشنامه روابط متقابل شخصی 2FIBROB ویلیام شونز 1966,پرسشنامه روابط متقابل شخصی ,پرسشنامه,روابط متقابل شخصی 2FIBROB ویلیام شونز 1966

پرسشنامه روابط متقابل شخصی " 2FIBRO-B " ویلیام شونز 1966 روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد منبع: دارد پایایی و روایی پایایی به روش آلفای کرونباخ وپرسشنامه روابط متقابل شخصی 2FIBRO-B ویلیام شونز 1966|40227830|golden|پرسشنامه روابط متقابل شخصی 2FIBROB ویلیام شونز 1966,پرسشنامه روابط متقابل شخصی ,پرسشنامه,روابط متقابل شخصی 2FIBROB ویلیام شونز 1966
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پرسشنامه روابط متقابل شخصی 2FIBRO-B ویلیام شونز 1966 می باشد.

پرسشنامه روابط متقابل شخصی " 2FIBRO-B " ویلیام شونز 1966

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پایایی و روایی

پایایی به روش آلفای کرونباخ و روایی همزمان پرسشنامه روابط متقابل شخصی شونز به ترتیب 87/0 و 63/0 بدست آمده است که از اعتبار نسبتا بالایی برخوردار است. (شونز، 1966).