دانلود گزارش کارآموزی آب بندها در سدهای خاکی

نقش آب بند ها,آب بند تزریقی,کارآموزی آب بندها در سدهای خاکی,عوامل موثر در تزریق,آب بندها در سدهای خاکی

آب بند ها نقش آب بند ها(cut off) در شالوده جلوگیر ی از حركت كامل آب و یا دست كم طولانی كردن مسیر آب می باشد كه در این مورد از فشار تخریبی زه كاسته می گردد و به دانلود گزارش کارآموزی آب بندها در سدهای خاکی|40227733|golden|نقش آب بند ها,آب بند تزریقی,کارآموزی آب بندها در سدهای خاکی,عوامل موثر در تزریق,آب بندها در سدهای خاکی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود گزارش کارآموزی آب بندها در سدهای خاکی می باشد.

آب بند ها

نقش آب بند ها(cut off) در شالوده جلوگیر ی از حركت كامل آب و یا دست كم طولانی كردن مسیر آب می باشد كه در این مورد از فشار تخریبی زه كاسته می گردد و به هر حال دبی كلّ زه كاهش می یابد . در این فصل به طور عمومی و خلاصه در مورد انواع معمول روش های آب بندی توضیح داده می شود.

1.آب بند تزریقی

1-1.عوامل مؤثّر در تزریق

تكنیك تزریق(grouting) امروزه در بسیاری از پروژه های ساختمانی ودر هدف های متنوّع مورد استفاده قرار می گیرد كه در پاره ای موارد به منظور مستحكم كردن زمین كاهش دادن تأثیر ارتعاش در خاك و كاهش دادن نشست خاك در اثر بارهای دینامیك و استاتیك و اهدافی مشابه آنچه ذكر شد می باشد و در مواردی به منظور جلوگیری از حركت آب است كه بر اساس همین هدف در سد سازی مورد استفاده است .

استفاده از تزریق در پروژه های سد سازی گاه به منظور پر كردن شكاف ها و غارهای درون سنگ های آهكی در ارتباط با مخزن سد می باشد و زمانی به منظور پر كردن حفره های درون خاك در كل یك محدوده ی آب بندی و زمانی به منظور تكمیل آب بندهای دیگر از قبیل آب بندهای پرده سپری می باشد.

در مورد آب بندی خاك ها توسّط تزریق این روش معمولاً در محیطی كارایی لازم را دارد كه نفوذپذیری محیط قبل از تزریق از cm/sec001/0 بیشتر باشد.

تزریق مواد در درون حفره های بین دانه های خاك ضمن آب بندی كردن آن به استحكام آن نیز كمك می كند .

موادی كه در تزریق به كار می رود متنوّع بوده و معمول ترین آن ها شامل سیمان آسفالت رس و مواد شیمیایی است كه انتخاب نوع آن ها عمق نفوذ آن ها ترتیب و چگونگی تزریق و فشار آن بستگی به شرایط شالوده نوع و وضعیت آن ارتفاع سد و هدف از تزریق دارد. مثلاً نوع دانه بندی و اندازه ی دانه ها و نفوذپذیری خاك نقش مؤثّری در انتخاب نوع ماده ی تزریقی دارد . جدول زیر به عنوان نمونه حدود تقریبی اندازه ی دانه ها را در ارتباط با مناسب بودن برای نوع خاصی از ماده ی تزریقی نشان می دهد :

نوع ماده ی تزریقی

قطر متوسّط دانه ها(mm) مناسب برای تزریق

...

1-2.اجرای تزریق و روش های آن

از نظر اجرایی(در مورد تزریق اخیراً كتاب "عملیات مهندسی تزریق" تألیفNonveiller توسّط مهندسین مشاور زاینداب(اصفهان) ترجمه شده است. علاقه مندان به این كتاب ارجاع می شوند.) به منظور تزریق مواد گمانه هایی به فاصله و عمق مناسب حفر شده و آن گاه ماده ی انتخابی را به داخل آن ها تزریق می كنند . فاصله و تعداد و عمق گمانه ها بستگی به نوع شالوده و نوع ماده ی تزریق و ضخامت خواسته شده برای پرده ی تزریقی دارد . معمولاً ضخامت پرده ی تزریقی حاصل را می توان تا حدودتاارتفاع سطح آب در مخزن انتخاب نمود . در بسیاری از سدها یك ردیف گمانه كافی است اما اقلاًّ دو ردیف گمانه به منظور اطمینان بیشتر ضروری به نظر می رسد. در مواردی تزریق های مرحله ای را با دو نوع غلظت متفاوت ماده ی تزریق اجرا می كنند یعنی در مرحله ی اوّل در گمانه های با فاصله ی زیادتر ملات سیمانی غلیظ تر به كار برده می شود و در مرحله ی بعدی در گمانه های با فاصله ی كمتر از ملات های رقیق تر استفاده می شود .

گاهی با حفر گمانه هایی تا عمق محدود ولی در یك محدوده ی وسیع می توان نوعی پوشش لایه ای نفوذ ناپذیر(blanket grouting) به وجود آورد . فاصله ی گمانه ها برای این منظور 3 تا 5 متر و عمق آن ها 5 تا 10 متر انتخاب می شود . در استفاده از چنین روشی باید شرایط زمین ویژگی ها ی زه و گمانه ها را با دقّت مورد بررسی قرار دهند تا بتوان از عدم پیدایش احتمالی پدیده ی پایپینگ اطمینان كافی حاصل نمود .

فاصله ی گمانه ها در تزریق بستگی به شرایط متعدّدی دارد از جمله این كه تا چه وسعتی باید موادّ تزریقی نفوذ كنند و امكانات نصب دستگاه حفّاری و نوع خاك و نوع ماده ی تزریقی چگونه است . مثلاً موادّ تزریقی ریزدانه تر و محلول های معلّق ژل ها و رزین ها موادی هستند كه برای تزریق در خاك های ریزدانه تر و با نفوذپذیری كم به كار می روند بنا بر این فاصله ی تأثیرآن ها به طور نسبی كم است در صورتی كه برای خاك های درشت دانه و با نفوذپذیری زیاد باید از موادّ تزریقی درشت دانه مثل سیمان- رس استفاده نمود و چون این مواد در خاك های درشت

دانه تزریق می شوند شعاع تأثیر آن ها بیشتر است . بنا بر این در محیط ریز دانه ترفاصله ی گمانه ها كمتر و در محیط دانه درشت تر فاصله ی گمانه ها را می توان بزرگ تر انتخاب نمود .