مبانی نظری و پیشینه بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1مقدمه.................................................. 13 2-2مرور تحقیقات انجام شده...........................................مبانی نظری و پیشینه بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان|40216133|golden|مبانی نظری و پیشینه بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1مقدمه.................................................. 13

2-2مرور تحقیقات انجام شده.............................................. 15

2-2-1تحقیقات داخلی................................................................. 15

2-2-2تحقیقات خارجی ....................................................19

2-2-3نتیجه گیری از پیشینه تحقیق................................ 20

2-3مبانی نظری.................................................................... 21

2-3-1جهت­ گیری دینی................................................... 21

2-3-1-1جهت­ گیری­ های دینی از نظر آلپورت................... 21

2-3-1-2جهت­ گیری­ های دینی از نظر جان هیک.................... 22

2-3-1-3جهت­ گیری­ های دینی از نظر عبدالکریم سروش ...................23

2-3-1-4جهت ­گیری­ های دینی از نظر مصطفی ملکیان........... 25

2-3-1-5جهت ­گیری­ های دینی از نظر ماکس­ وبر.............................. 28

2-3-2گروه مرجع و جهت­ گیری دینی................................... 29

1-2-3-2کولی.................................................................. 30

2-3-2-2تاموتسوشیبوتانی..................................................... 31

2-3-2-3رابرت مرتن.............................................................. 32

2-3-2-4نتیجه گیری از نظریات گروه مرجع...........................34

2-3-3پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جهت­ گیری دینی....................... 35

2-3-4ارتباطات جمعی و جهت ­گیری دینی......................... 37

1-4-3-2نظریه برجسته سازی................................................... 38

2-3-4-2نظریه کاشت.......................................................... 40

2-3-4-3نظریه شکاف آگاهی.................................................. 42

2-3-4-4نتیجه ­گیری از نظریات ارتباطات........................ 43

2-3-5سرمایه اجتماعی و جهت­ گیری دینی......................... 44

2-3-5-1پیر بوردیو............................................................ 45

2-4چارچوب نظری................................................................... 46

2- 5فرضیه های پژوهش............................................... 50