مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان

مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان

بصورت فایل ورد همراه با منابع مقدمه.......................................................................................................15 2 ـ 1ـ مبانی نظری..مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان|40205470|golden|مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه.......................................................................................................15

2 ـ 1ـ مبانی نظری..................................................................................................15

2 ـ 1 ـ 1ـ بهزیستی معنوی.................................................................................................15

2 ـ 1 ـ 1 ـ 1ـ ابعاد بهزیستی معنوی از دیدگاه فیشر............................................................19

2 ـ 1 ـ 2ـ شادکامی.................................................................................................19

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1ـ دیدگاه های موجود درباره شادی.................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1ـ نظریه نقطه ثابت......................................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 2ـ نظریه مقایسه...........................................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 3ـ نظریه عاطفه............................................................................................22

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2ـ الگوی شادی از دیدگاه شلدون و لیبومیرسکی..............................................23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3ـ نظریه های مختلف روانشناسی درباره شادی..................................................23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1ـ دیدگاه فروید.........................................................................................23

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2ـ دیدگاه اسکینر........................................................................................24

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 3ـ دیدگاه مزلو...........................................................................................24

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4ـ دیدگاه اسلام درباره شادی......................................................................24

2 ـ 1 ـ 3ـ سلامت روان......................................................................................................25

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1ـ سلامت روان و ابعاد آن................................................................................26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 1ـ سلامت جسمانی.....................................................................................26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 2ـ سلامت اجتماعی....................................................................................26

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 3ـ سلامت هیجانی......................................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 4ـ سلامت معنوی.......................................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2ـ مفهوم سلامت روان براساس رویکردهای مختلف روانشناسی.......................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 1ـ رویکرد زیستی......................................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 2ـ رویکرد تحلیل روانی.............................................................................27

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 3ـ رویکرد رفتارگرایی...............................................................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ 4ـ رویکرد انسان گرایی.............................................................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3ـ نظریه های مختلف روانشناسی درباره سلامت روان.....................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 1ـ دیدگاه فروید و مکتب روانکاوی..........................................................28

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 2ـ دیدگاه آلپورت.....................................................................................29

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 3ـ دیدگاه راجرز........................................................................................29

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 4ـ دیدگاه فروم..........................................................................................30

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 5ـ دیدگاه مزلو...........................................................................................30

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 6ـ دیدگاه فرانکل.......................................................................................31

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 7ـ دیدگاه پرلز...........................................................................................31

2 ـ 1 ـ 3 ـ 3 ـ 8ـ سلامت روان از دیدگاه اسلام................................................................31

2 ـ 2ـ پیشینه تحقیقاتی.....................................................................................................33

2 ـ 2 ـ 1ـ تحقیقات انجام شده در ایران............................................................................33

2 ـ 2 ـ 2ـ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران...............................................................36