مبانی نظری و پیشینه رابطه سلامت روان و تاب ‌آوری فرزندان با رضایت زناشویی و سبک‌ های دلبستگی مادران

مبانی نظری و پیشینه رابطه سلامت روان و تاب ‌آوری فرزندان با رضایت زناشویی و سبک‌ های دلبستگی مادران

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1-مفهوم سلامت روان..............................................................................................................مبانی نظری و پیشینه رابطه سلامت روان و تاب ‌آوری فرزندان با رضایت زناشویی و سبک‌ های دلبستگی مادران|40205372|golden|مبانی نظری و پیشینه رابطه سلامت روان و تاب ‌آوری فرزندان با رضایت زناشویی و سبک‌ های دلبستگی مادران
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه رابطه سلامت روان و تاب ‌آوری فرزندان با رضایت زناشویی و سبک‌ های دلبستگی مادران می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مفهوم سلامت روان.......................................................................................................................... ............11

2-1-1- مفهوم سلامت روان از دیدگاه برخی نظریه پردازان.........................................................................14

2-1-2- اهداف سلامت روان................................................................................................................... ............18

2-1-3- ابعاد سلامت روان....................................................................................................................... ............19

2-1-4- معیارهای سلامت روان............................................................................................................. ............19

2-2- مفهوم تاب آوری.................................................................................................................................... ......21

2-2-1- عناصر تاب آوری............................................................................................................................... ......26

2-2-2- ویژگی افراد تاب آور........................................................................................................................ ......28

2-2-3- ویژگی های خانواده تاب آفرین.................................................................................................... ......30

2-2-4- راهبردهای پرورش تاب آوری در نوجوانان..........................................................................................31

2-3- مفهوم سبک های دلبستگی.............................................................................................................. ......32

2-3-1- ویژگی های دلبستگی..................................................................................................................... ......36

2-3-2- اهمیت نظریه دلبستگی................................................................................................................. ......37

2-3-3- علائم دلبستگی کودک به پرستار خود................................................................................ ............38

2-3-4- دلبستگی در طول زندگی........................................................................................................ ............38

2-3-5- ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر............................................................................... ............40

2-4- مفهوم رضایت زناشویی.................................................................................................................. ............42

2-4-1- پنج مؤلفه در فرایند تعامل زناشویی از منظر برین و مکی............................................. ............46

2-4-2- شرایط بقاء خانواده از دیدگاه ژانت و موهر......................................................................... ............46

2-4-3- عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.............................................................................................. ............47

2-4-4- عوامل تعیین کننده موفقیت ازدواج و رضایت زناشویی ................................................ ............48

2-4-5- مهم ترین عوامل شناخته شده در بهبود کیفیت زندگی زناشویی............................... ............48

2-4-6- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی...................................................... ............55

2-5- پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط متغیرهای پژوهش.................................................... ............87

2-6- خلاصه و جمع بندی...................................................................................................................... ............64

2-7- سوالات پژوهش............................................................................................................................... ............64

2-8 تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات............................................................................................. ............65

2-8-1- تعاریف نظری اصطلاحات.......................................................................................................... ............65

2-8-2- تعاریف عملیاتی اصطلاحات...................................................................................................... ............67