مبانی نظری و پیشینه تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن

مبانی نظری و پیشینه تغییر واحد پول الزامات و پیامدهای آن

بصورت فایل ورد همراه با منابع 2-1. مقدمه........................................................................................................................مبانی نظری و پیشینه تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن|40205009|golden|مبانی نظری و پیشینه تغییر واحد پول الزامات و پیامدهای آن
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مبانی نظری و پیشینه تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن می باشد.

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. مقدمه................................................................................................................................................................. 7

2-2. پول و کارکردهای آن در اقتصاد....................................................................................................................... 8

2-2-1. خواص مطلوب پول................................................................................................................................. 8

2-2-2. پول و وظایف آن...................................................................................................................................... 8

2-3. تاریخچه تغییر واحد پول.................................................................................................................................. 11

2-4. الزامات تغییر واحد پول.................................................................................................................................... 12

2-5. تجربه سایر کشورها در تغییر واحد پول.......................................................................................................... 13

2-6. وضعیت کنونی ریال.......................................................................................................................................... 21

2-7. لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران....................................................................................... 23

2-7-1. مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش­های ریالی................................................................................... 23

2-7-2. عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات........................................................................................... 24

2-7-3. هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه............................................................................................ 24

2-8. مطالعات انجام شده در مورد تغییر واحد پول................................................................................................ 27

2-8-1. مطالعات داخلی در مورد تغییر واحد پول............................................................................................ 27

2-8-2. مطالعات خارجی در مورد تغییر واحد پول........................................................................................... 29

2-9. خلاصه و جمع بندی فصل............................................................................................................................... 33