روان کننده در بتن

روان کننده در بتن,فوق روان کننده زودگیر BEH240 A,بتن ریزی در سازه های فوق مسلح,كاهش ترك خوردگی وجمع شدگی بتن,تولید بتن با اسلامپ بالا

امروزه استفاده ازانواع مختلفروان كننده هادر بتن به یكضرورت تبدیل شده است. این مواد با اهداف گوناگون از جمله بتن ریزى در محل هاىپرآرماتور و یا توسط پمپ كه به بتن با اسلامپ بالا نیاز است، مورد استفاده قرار مىگیرند. علاوه بر موارد فوق ،مصرفروان كننده هاروان کننده در بتن|40191999|golden|روان کننده در بتن,فوق روان کننده زودگیر BEH240 A,بتن ریزی در سازه های فوق مسلح,كاهش ترك خوردگی وجمع شدگی بتن,تولید بتن با اسلامپ بالا
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع روان کننده در بتن می باشد.

امروزه استفاده ازانواع مختلفروان كننده هادر بتن به یكضرورت تبدیل شده است. این مواد با اهداف گوناگون از جمله بتن ریزى در محل هاىپرآرماتور و یا توسط پمپ كه به بتن با اسلامپ بالا نیاز است، مورد استفاده قرار مىگیرند.
علاوه بر موارد فوق ،مصرفروان كننده هاجهت ارتقاءكیفیت بتن از جمله كاهش نفوذپذیرى، افزایش مقاومت و دوام آن توسط متخصصین بتن توصیهمى گردد.
به لحاظ تئوریك هر چه نسبت آب به سیمانكمتر و توزیع سیمان در بین اجزاء سازنده بتن بیشتر باشد، بتن از كیفیت بالاترىبرخوردار خواهد شد زیرا فضاهاى خالى داخل آن به حداقل رسیده و در نتیجه وزن مخصوص ومقاومت بتن افزایش یافته و میزان نفوذپذیرى آن كاهش مىیابد.
سـوپـر روان كـنندهSCO - 4 تولیدی این شرکت بر پایه پلی کربوکسیلیکها تولید می گردد که طبـقاستـانـدارد ASTM C - 494 Type G مقـدار آب مصـرفى را حـداقل تا 12 درصـد كاهـش و مقاومت بتن را 30 –20درصد افزایش مى دهد.
مواردمصرف:
بتن ریزى هاى با پمپ، سازه هاى فوقالعاده مسلح، فونداسیون ماشین آلات، سقف، ستون ، قطعات پیش ساخته بتنى، كف سالنهاىصنعتى، بتن ریزى هاى حجیم و چند لایه. و اصولا در كلیه مواردى كه كیفیت بهتر بتنمورد نظر باشد .
مــــــزایا:
با استفاده از سوپر روان كننده SCO - 4 می توانید به خصوصیات فنى و اجرائىبرترى دست یابید.خصوصیاتى مانند: پلاستیستیه بالا بدون آب افتادگى، صرفه جوئى درزمان و هزینه هاى ریختن بتن، ویبراسیون كمتر، بتن مقاوم و بدون خلل و فرج ،كاهشمیزان مصرف سیمان .
روش و میزانمصرف:
به مقدار 2 الى 3 درصد وزن سیمان مصرفىبه آب بتن اضافه نموده و به مدت 1 الى 2 دقیقه تا بدست آمدن مخلوط همگن و یكنواختمخلوط شود. با استفاده از سوپر روان كننده SCO - 4 مى توانید حداقل تا 12% از میزان آب مصرفى را بدون كاهش كارائى بتن كمنمایید.
در مواردى كه سوپر روان كننده SCO - 4 به بتن آماده اضافه میگردد توصیه مىشود هنگام ساخت بتن 12% از آب مصرفى بتن كاسته و در محل كارگاه مقدار لازم سوپرروان كننده به بتن اضافه و به مدت چند دقیقه مخلوط شود .
اینسوپر روان كننده همخوانى مناسبى با میكروسیلیس دارد و براى ساخت بتنهاى حاوىمیكروسیلیس توصیه میگردد.
تـوجه: سوپر روان كننده SCO - 4 با سیمان تیپ 5 ( ضد سولفات ) سازگارى نداشته و مصـرف بیش از 5/. در صد آن با این نوع سیمان باعث افزایش شدیدزمان گیرش و در مواردى عدم گیرش خواهد شد.
مشخصات فنى :
حالت فیزیكى : مایع
رنگ : سبز
وزن مخصوص : حدود 1gr/cm³
یون كلر : ندارد
PH:ة5/8-5/9
زمان مصرف و نحوه نگهدارى : حداقل یكسال، بدور از تابش مستقیم خورشید و یخزدگى
استاندارد : ASTM C- 494 Type G
بسته بندى : در گالنهاى پلاستیكى 20لیترى یا بشكه هاى 220 لیترى