بررسی ابزاركار و كاربرد چوب در هنرهای دستی

اره چوب بر واره فلز بر (اره های مویی ),پرس دستی (پیچ دستی),سوهان تخت

مقدمه: زندگی انسانها از اولین دوران با هنر آمیخته بوده و به تدریج كه آدمی رشد كرد. و به تكامل رسید، هنر نیز همزمان با رشد انسان تكامل یافته است. كار معرق قبل ازبررسی ابزاركار و كاربرد چوب در هنرهای دستی|40130210|golden|اره چوب بر واره فلز بر (اره های مویی ),پرس دستی (پیچ دستی),سوهان تخت
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی ابزاركار و كاربرد چوب در هنرهای دستی می باشد.

مقدمه:

زندگی انسانها از اولین دوران با هنر آمیخته بوده و به تدریج كه آدمی رشد كرد. و به تكامل رسید، هنر نیز همزمان با رشد انسان تكامل یافته است.

كار معرق قبل از اینكه بعنوان یك شغل و راهی برای تأمین زندگی و امرار معاش برای خودی هنرمند باشد در ریشه خانواده در ریشه هنر بوده و می باشد.

هنر بیان كننده حالتهای عاطفی و روحیات انسانی است كه به شكلها مختلف نمایش داده می شود. هنز از لحاظ زمانی و دوره ای به دو دورة كلاسیك و معاصر تقسیم می شود:

هنرهای كلاسیك كم ریشه در زندگی مردم دارند با‌ آداب و سنتهای و محیط هر منطقه رشد یافته اند، اینگونه هنرها در ایران به مینیاتور، تذهیب، ضیاكاری، رزی بافی، قالی‌بافی، كاشی كاری، سرامیك سازی، طفرنی، خانم كاری، منبت و معرق كاری شهرت یافته كه در كل « هنرهای سنتی » شناخته شده اند.

معرق: معرق در معنای كلمه « اصولاً هر چیز رگه دار را گویند» ولی مفهوم آن را در این نوع بخصوص هنر، ایجاد نقشها و طرحهای زیبایی است كه از دور بری و تلفیق چوبهای رنگی روی زمینه ای، از چوب یا پلی اسنر سیاه شكل می گیرد.


1- ابزاركار و كاربرد آن:

1-1 اره دستی:

در آن ارة معمولی با دستة چوبی است – كه دارای تیغه های گوناگون برای بریدن تكیه‌های بزرگ چوبی بكار می رود

2-1 اره چوب بر واره فلز بر (اره های مویی )

اره های چوب بروارة های فلز بر دارای تیغه های باریك به طول 13 سانتی متر كه دنده‌های آن به ترتیب در فلز بصورت زوج ( دو ملخه ) و در چوب بصورت فرد (یك‌ملخه) با فواصل (2-2) كم قرار دارد. این تیغه ها بر سر كمان متصل می شود. تیغ اره های فلز بر با شماره دو صفر، یك و دو آن برای بریدن صدف و عاج و شبه عاج استفاده می شود. تیغ اره های چوب بر مورد استفاده در معرق كاری با شماره دو صفر و یك است.

3-1 پرس برقی

دستگاهی است برقی، كه چهار ستون آهنی كه سه صفحة مستطیل شكل از چهار زاویه، به ستون ها متصل شده است و در قسمت بالای این چهار ستون حجم مكعب مستطیل آهنی قرار دارد كه موتور و دستگاه گرم كننده در این قسمت جای گرفته است و با روشن كردن آن در حال حركت صفحات، گرمابه وسیلة به هر یك از صفحات مستطیل شكل وصل شده است.


4-1 پرس دستی (پیچ دستی)

وسیله ای است فلزی، شامل خط‌كشی قطور به طول 25 الی 50 سانتی متر كه دو قطعه بصورت افقی یكی ثابت در انتهای خط كش و دیگری كه اهرم نامیده می شود در بالای آن به صورت متحرك قرار گرفته است.

یك پیچ بزرگ كه یك دسته چوبی دارد و ابتدای اهرم متحرك نصب شده است. این وسیله برای ثابت نگهداشتن اشیا و تحت فشار قرار دادن ( پرس كردن) قلعه های كوچك معرق شده استفاده می شود.

5-1 پبشكار

قطعه چوب مستطیل شكلی است به طول 20 سانتی متر وعرض ان 10 سانتی متر كه یك طرف عرض ان بر لبة میز نصب می شود و در میان طرف دیگر، شیاری بطول تقریبی 4 سانتی متر و عرض 1 سانتی متر وجود دارد، این تخته بصورت معلق بر لبة میز متصل شده و از آن برای خرد كردن و دوربری نقشهای چوبی استفاده می گردد (شكل‌1-2)

6-1 تیزك

قطعه فلز نوك تیزی است كه قابلیت انعطاف بسیار دارد و برای برداشتن نقشها چوبی بریده شده از درون قالب خود استفاده می شود (شكل 2-2)


7-1 چكش

همان چكش معمولی ككه مورد استفاده عمومی است و برای كوبیدن میخ بكار می رود در معرق نوع 100 گرمی آن استفاده می شود (شكل 2-2)

8-1 سوهان تخت

سوهانی به طول 45 سانتی متر كه تا اندازه 35 سانتی متر آن به پهنای 5/3 سانتی متر و 1 سانتی متر باقیمانده در انتها باریك می شود در موقع كار بعنوان دستگیره استفاده می‌شود.

9-1 سوهان چوب ساب

تیغه ای فلزی بطول 30 سانتی متر كه دسته ای پلاستیكی آن متصل است كه برای صیقل دادن سطح شئ معرق شده بكار می رود.

10-1 كمان اره

وسیله ای است فلزی و منحنی شكل مانند نعل اسب كه دسته ای چوبی با یك سر آزاد آن متصل است و تیغه هایی با شماره های متفاوت به وسیلة دو پیچ (خروسك) به دو سر كمان اره متصل می شو، كه قوس این كمان اره با شل كردن دو پیچ (خروسك) بلندتر می شود كه باعث كاركرد راحتر در سطوح سی های بزرگ تر می شود.

هنگام بكار بردن این وسیله حتماً باید دقت كرد كه كمان ان به حالت افقط و به فاصلة 1تا 2 سانتی متر تا كتف قرار بگیرد و تیغه آن با تختة پیشكار زاویه درجه تشكیل بدهد.

12-1 رنده دستی

قطعه ای چوبی است كه در وسط ان ورقه مستطیل شكل فلزی با لبة تیز كه برای رنده كردن و پرداخت چوب ها بكار می رود. این قطعه دارای دو دسته چوبی است.

13-1 سنگ نفت

قطعه سنگ نفت رنگی است كه در میان قالبی از چوب های گرفته است و برای تیز كردن تیزك از ان استفاده می شود. این سنگ دارای دو سطح دندانه دار زبر و نرم می‌باشد كه ابتدا نوك تیزك را بوسیلة دندانه های زبر و درشت تراش داده می شود و سپس با دندانه های ریز منتقل می دهند، سنگ نفت را همیشه در مقداری از نفت نگهداری می شود تا مقدار از چوبی نفت در آن نفوذ كند (شكل 3-2)

14-1 گاز انبر

وسیله ای است فلزی شامل دو دسته و دولبة قوس دار دو دسته با اندازه ها یكسان قرار دارد و بتدریج به هم نزدیك می شوند تا در نقطه ای به یكدیگر متصل شوند در معرق ز شماره 6 گاز انبر استفاده می شود. و از این وسیله برای بیرون آوردن میخ از محلی كه چوبها را موقتاً بهم متصل كرده است استفاده می كند.


15-1 لیسه

قطعه فلزی است مستطیل شكل بضخامت یك میلیمتر كه قابلیت انعطاف بسیار دارد و برای جمع‌ آوری براده ها از سطح كار و همچنین پرداخت آن قرار می گیرد.

16-1 گونیا

خط كشی است فلزی به طول 50 سانتی متر كه در انتها به یك فلز قطور صاف به طول 5/13 سانتی متر متصل شده كه با خط كش تشكیل زاویة قائمه را می دهد، كه برای صاف كردن لبه های ناصاف شئ معرق شده استفاده می شود.

17-1 ماشین پرداخت ( فرز)

دستگاهی بطول 45 سانتی متر كه از سه قسمت:

الف- دسته

ب- بدنه

ج- صفات پرداخت كننده تشكیل شده است.

- صفحات پرداخت كننده دستگاه پرداخت كننده:

1- صفحه سنگ سمباده:

صفحه دایره شكل بقطر 18 سانتی متر كه میان آن دایره ای بقطر 2 سانتی متر خالی است كه محل قرار دادن مهره پیچ متصل كننده به بدنه است.


2- صفحه پوست بره ای:

پوست بره دباغی شده دایر شكلی است بقطر 18 سانتی متر كه كناره ای
پارچه ای وارده این صفحه بر روی صفحه سنگ سمباده قرار می گیرد و بوسیله یك بند، كه كناره پارچه ای را در زیر سنگ سمباده جمع كرده و محكم كند.

3- صفحه پرداخت:

صفحه ای است دایره ای شكل از جنس نمد و بقطر 18 و ضخامت 5/2 سانتی متر و دایره ای به قطر 5/4 سانتی متر در مركز آن قرار دارد كه محل قرار گرفتن مهره هیچ متصل كننده بدنه است، از این وسیله برای پرداخت اولیه معرق استفاده می كنند.

18-1 مته دستی:

وسیله ای است بطول 30 سانتیمتر كه شامل: سرمته، بدنه و دسته است. (شكل 2-2)

19-1 متر

20-1 مغار لیسه تیز كن:

سوهانی است سه پهلو كه هر سه بر آن تراش داده شده و برای تیز كردن لبه های لیسه بكار می رود.

21-1 میخ

در معرق سه نوع میخ مورد استفاده قرار می گیرد: سایه، سنجاقی و كبریتی.