پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند,شیوه های فرزند پروری بامریند

مشخصات « 30 سوالی »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 30 سوالی نوع فایل: word پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند) که فپرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند|40091703|golden|پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند,شیوه های فرزند پروری بامریند
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند می باشد.


مشخصات « 30 سوالی »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 30 سوالی نوع فایل: word

پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند) که فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30 گویه است که توسط دیانا بامریند (1973)طراحی و ساخته شد .این پرسشنامه توسط حسین پور (1381)،ترجمه شده است. این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند.جمله های شماره 28، 24،21،19،17،14،13،10،6،1به شیوه ی سهل گیرانه و جمله های شماره های ،29،2،3،7،9،12،16،1،25،26 به شیوه ی استبدادی و جمله های،4،5،8،11،15،20،22،23،27،30 به شیوه ی قاطع واطمینان بخش مربوط می باشد.که در مقابل هر عبارت 5 ستون (کاملا موافقم ، تاحدودی موافقم ، تاحدوی مخالفم ، مخالفم ،کاملا مخالفم )به ترتیب از 0تا 4 نمره گذاری شده است که با جمع نمره های سوال های مربوط به هر شیوه و تقسیم آن بر تعدا د سوالات نمره مجزا بدست می آید.